Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 24.04.2019

God morgon,

Ny vekstoptimisme pregar børsane. Lågare globale renter, betre tal frå Kina siste månaden og betre enn venta selskapsinntjening skapar ny optimisme særleg i USA.  I går overraska ei rekkje amerikanske selskap med å slå forventningane, og S&P 500 noterte all time high i går. Samtidig fekk vi eit oppsving i sal av nye bustadar med 4,5 % for mars, så lågare renter setter også fart på bustadmarknaden att, noko som også er viktig for den generelle marknadsstemninga.

Det positive børssentimentet, samt høgare oljepris burde strengt tatt gitt støtte til NOK. Men me har sett NOK styrkng over påska, og me fekk som venta noko gevinstsikring i går. Framleis noko lågt volum i marknaden, og det var nok til å senda NOK 3-5 øre svakare mot dei fleste kryss. Me var også kjøparar av valuta mot NOK, særleg i SEK, CHF og EUR. 9,63/64 bør uansett halda mot EUR i dette maknadssentimentet, og synes det er salsnivå i 9,61/64 intervallet, då me forventar ein ny test av nedsida 9,52-55 over dei neste vekene. Verkar no som me må litt opp att for å hente ytterlegare moment.

I dag er det tyske IFO tal. Industrien i Tyskland har vore dårleg over tid, tynga av Brexit, svakare vekst i Kina, og handelskonflikter, men me såg teikn til betring i rapporteringa førre månad. Det er venta at indeksen stiger ytterlegare no i April, og at forventningane bikkar 96 etter ha enda på 95,6 sist. Gode/dårligare tal enn venta kan gi litt bevegelsar i EURUSD. Ellers relativt tynt på kalendaren i dag.

 


EURUSD 1,1210   
EURNOK  9,61   
USDNOK  8,57  
CHFNOK  8,41  
JPYNOK    7,67

SEKNOK 91,45

EURSEK 10,51   

Noregs Bank – hauken i dueflokken.

Noregs Bank leverte som venta ein renteauke på 25 bp i dag. I går la vi fram ei forventning til ny rentebane som indikerte at den lange enden ville bli nedjustert med 25 bp, slik at vi for prognoseperioden kunne vente oss fire renteaukar på 25 bp i staden for fem slik rentebana for desember viste. I tillegg spådde vi at neste renteauke ville kome tidlegare enn det som no låg til grunn(desember), noko den nye rentebana også bekrefta. Noregs Bank opnar til ei viss grad opp for ein renteauke allereie i juni, men september framstår som det mest sannsynlege scenarioet. Noregs Bank har difor mest vektlagt innanlandske forhold i den korte enden av rentebana. Norske makrotal tilseier eigentleg ei høgare rentebane, noko NB hensyntek. Over tid er det uansett grunn til å tru at norsk økonomi i større grad vil bli påverka av konjunkturane ute, og me fekk derfor ei svak nedjustering i den lange enden.

Les mer

Noregs Bank – ein hauk blant duer.

Det går rimeleg bra i norsk økonomi. Og det har det gjort ei stund, utan at det nemneverdig har slått ut i marknadsprisinga. Korkje i NOK eller i norske renter. Bekymring kring global vekst og geoplitisk- og politisk- usikkerheit har tynga appetitten for NOK, og det vil det nok framleis gjere framover. Me trur uansett på ei viss form for reprising av den norske krona og norske renter i kjølvatnet va morgondagens rentemøte. NB vil heve renta i morgon med 25 bp og framleis bekrefte at norske renter skal vidare opp, men i små og gradvise steg. I forhold til marknadsprisinga skal det mykje til for NB å skuffe marknaden i morgon, men det knytter seg stor usikkerheit til kva NB vil levere i den nye rentebana. Nasjonale forhold tilseier ei auka rentebane, medan internasjonale forhold tilseier ei lågare rentebane. Det er difor store sprik mellom kva meglerhusa forventar i neste prognoseperiode. NOK har styrka seg litt dei siste 14 dagane, mellom 1-2 % mot dei fleste valutaer. Det skuldast nok at marknaden prisar inn morgondagens auke, samt har noko meir tiltru til høgare renter framover. Me tur uansett det kan vere rom for meir, sjølv om me også forventar ei lågare rentebane i den lange enden. Ein skal ikkje undervurdere kva ei fysisk renteendring gjere med psykologien i marknaden, og med ein sentralbank som faktisk hevar renta og samtidig bekreftar små og gradvise renteaukar framover, er det vanskeleg å tru på noko anna enn at appetitten for NOK vil kunne auka i denne runda.  Så kva med den nye rentebana ? ;

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder