Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 18.12.2018

God morgon,

Same procedure as last year diverre. Dog med andre forklaringsvariablar. I fjor på denne tid var det hovudsakeleg frykt for norske bustadprisar som ein venta ville falle mykje. Det gjekk nokolunde bra. I år er det internasjonale forhold som pregar marknaden. I vårt hovud hovudsakeleg frykt for høgare amerikanske renter, som me allereie har sett har hatt negativ effekt for framvoksande økonomiar i ein gjeldstynga verden, og at dette saman med tiltakande handelskonflikter skal medføre lågare global vekst og etter kvart føre globale marknadar inn i ein resesjon. Frykt for redusert etterspørselside, i likheit med at tilbudsida viste seg vere undervurdert har også medført at oljeprisen har falt mykje.

Men at den også benyttast til å forklare det svake NOK nivået er nok til ein viss grad reellt, dagens virkelegheit, men også rimeleg historielaust. Me hadde lågare oljepris i snitt i 2017, og særleg fyrste halvår kor me stort sett hadde EURNOK kursar under 9,30.......I kjølvatnet av finanskrisen hadde me oljeprisar kring 30 USD fatet, med ein USDNOK pris som var over ein figur lågare enn no. Me hadde ein importvegd kronekurs som så vidt bikka 101, og me handla 107 om lag i dag. I kroner og øre tjener difor AS Norge vesentleg meir per fat enn store delar av 2017 på dagens prisar, og definitivt meir enn i kjølvatnet av finanskrisen der NOK var vesentleg sterkare.

Eg tur NOK lid meir under markant fall i risikoapetitt i andre halvår, og ein tiltakande fryktindeks, VIX, som har dobla seg om lag dei siste fire månadane. Med andre ord marknaden fryktar at dette skal bli verre, børsane skal falle meir, og oljeprisen ytterlegare. Litt som me norske bustadprisar i fjor....Det einaste som styrker seg er USD,CHF, EUR og JPY mot dei fleste valutaer. Det rare er likevel at NOK er valutaen som svekkar seg mest. Då det knapt nok finnast eit land i verda som er betre i stand til å handtere ein eventuell nedgongskonjunktur litt opp og fram enn AS Noreg med sine statsfinansar. 

Verda går nok ikkje ad dundas....denne gongen heller, i alle fall ikkje fyrste del av 2019. Og i alle fall ikkje AS Norge. Men det som eventuelt kan dempe dette på kort sikt og betre risksentimentet noko er ei lågare rentebane frå FED i morgon kveld. Trump har vore ute og rasla med sablane om at FED ikkje burde ha heva renta. Seinast i går om å halde uendra rente i dag. Det paradoksale er at Trump er medskuldig i høgare renter for å heta opp den amerikanske økonomien gjennom særs ekspansiv finanspolitkk og enorme skattekutt. Ein kan ikkje få bukta og begge endane. FED har ikkje brydd seg om politisk påverknad, og har vel knapt opplevd det heller før Trump kom til makta. Dog har dei nok fått med seg litt om kva som har skjedd over dei siste månadane. Ei svakare global makroutvikling, lågare global etterspørsel, markant fall i aktivaprisar, og framvoksande økonomiar som slit med USD nominert gjeldbetjeningsevne. Det vil dei nok truleg hensynta i si nye rentebane i morgon, men om det er nok til å berolege marknaden, er for tidleg seia noko om. Marknaden prisar inn kun eit par renteaukar frå FED ut 2019, pt har dei kommunisert fire før morgondagens møte. 

Og så må vi diverre erkjenna at me tok feil i år igjen, i alle fall no på slutten. Om NOK utviklinga. Det er inga trøyst at det gjorde vel samtlege andre også. Me har ikkje bomma på den positive utviklinga vi venta i norsk økonomi, for den er framleis tilstades. Men vi har bomma på at det som tradisjonelt sett har drive NOK enno eit år ikkje har spelt særleg stor rolle anna enn når drivarane i stor grad har utvikla seg negativt. Og fordi at verda verka sårbare for høgare renter grunna tung gjeldsbelastning, noko fall om lag i samtlege aktiva i år er eit bilete på. På det fundamentale er NOK kraftig undervurdert, dog ei lita trøyst når marknadspisen er som det er og me knapt har handla med større avvik historisk sett enn det me har gjort frå fundamentalverdiar dei siste to åra. For at det skal koblast til att for NOK sin del må me sjå meir stabile finansmarknadar, meir stabile politiske forhold, mindre geoplitisk risiko og betre forutsigbarheit i internasjonal handel.

Situasjonen minner litt om i fjor, når marknadsprisinga i stor grad var relatert til frykt for noko som kunne komme til henda, men som likevel ikkje gjorde det. Me trur framleis på grei global vekst i alle fall fyrste halvår 2019. Danske Bank flytta kursmålet sitt i EURNOK frå 9,60 til 9,50 på ein månad i går. Det minner litt om biletet i fjor når me låg kring 9,85 ved årsskiftet, og var ned 35 øre på tampen av januar. Det kan henda igjen, er til og med rimeleg sannsynleg. Og me trur vertfall på eit betydeleg lågare kursbilete på nyåret sjølv om Danske Bank skulle visa seg vere for NOK optimistiske på ein månads sikt. Marknaden smertar for augneblinken, men med tanke på at Q1 tradisjonelt sett er det beste NOK kvartalet med sterkare NOK, verkar det fornuftig å forsøka stå denne turbulensen mest mogleg av på denne sida av årsskiftet.  

Vonar i alle fall på ein rolegare dag og meir stabile kursar i dagens handel, sjølv om kring 2 % ned både i USA og Asia, samt 2 % lågare oljepris nok vil tynga både hovedindeksen og europeiske børsar i dag.  

EURUSD 1,1340    
EURNOK  8,80  
USDNOK  8,64  
CHFNOK  9,70  
JPYNOK   7,67 
SEKNOK  95,35

EURSEK 10,28   

2019 – I glaskula til Multi Markets.

Internasjonalt

 • Den globale veksten vil avta ytterlegare, men me ser ikkje føre oss noko resesjonsfare det neste året. Til tross for indikasjonar på resesjon, blant anna ei invertert rentekurve i USA, er resesjonspøkelset lenger opp og fram enn 2019. Dog vil det vere eit tema på agendaen spesielt andre halvår 19.
 • Me ventar at USA og Kina blir samde om ei handelsavtale i løpet av fyrste halvår 2019.
 • Politisk risiko kring Brexit og Italia vil nok dominere nyhendebiletet ei periode til, men avta etter kvart, samstundes som dei økonomiske konsekvensane av uroa bør vere begrensa.
 • Framveksande økonomiar vil framleis slite grunna stigande amerikanske renter og høg gjeld, men me ventar ingen spin off effektar.
 • Når det gjeld pengepolitikk vil dette framleis divergere i favør USA som er i tilstrammingsmodus. Japan og EU sit på sidelinja, og vil gå varsamt fram, sidan inflasjonspresset framleis er begrensa. I EU har derimot lønnsveksten tatt seg godt opp, og me ventar tiltakande inflasjon på sikt. Dette vil endre biletet særskilt i EURUSD utover i 2019.

Les mer

Oljeprisen – ned 25 % på 6 veker.

For 6 veker sidan nådde vi ein topp i oljeprisen på nesten 86 USD fatet, og vi handlar no 63 USD fatet. Det er ein nedgang i pris på omlag 24 %. Det er heftig, særskilt på så kort tid, og når verdsøkonomien eigentleg går nokolunde bra. USDNOK var 8,16 når oljeprisen var 86 USD fatet, og det gir ein oljepris i NOK på 701 NOK fatet. Målt i NOK er det eit oljeprisnivå vi knapt har sett i historia. Ein må tilbake til 2014 når me hadde oljeprisar kring 120 USD fatet og 6,00 i USDNOK for å finne tilsvarande NOK prisar. Ein treng ikkje vere rakettforskar for å skjøne at det er bra for AS Norge. Når ein i tillegg veit at oljebransjen jamt over har redusert kostnadar med 20 – 30 % dei siste åra, så gjere det ikkje akkurat situasjonen dårlegare. Av den grunn veks også oljeinvesteringane, og for 2019 er det venta ein vekst på 10-12 %        

Les mer

Oljeprisen tyngar NOK
 • Litt svakare NOK førre veke til tross for eit noko meir positivt børsentiment. Fallet i oljeprisen verkar å vere det som held NOK på den svake sida.
 • Noko betre børsentiment burde kunne løfta EURUSD litt førre veke også, men svake europeiske tall, samt politisk uro fortsett å tynge EUR.
 • No når mellomvalet i USA er overstått har børssentimentet betra seg ytterlegare, og me har sett noko svakare USD i og med at gjennomføringskrafta for Trumps politikk blir svekka av at han har mista Representantanes Hus til Demokratane.

Les mer

Uroleg oktober – tiltakande volatilitet.

 

Italia

Det italienske statsbudsjettet er framleis ein viktig drivar for marknadssentimentet sidan kommisjonen i EU ikkje aksepterte budsjettet, og bedde Italienarane om at forslaget blei revidert. EU vil dermed følgje Italia med argusauge framover, og utviklinga i denne saka vil framleis prege marknaden framover. Dei tre største ratingselskapa unnlèt derimot og nedgradere Italiensk statsgjeld no i oktober, slik at den framleis har investment grade status, og til tross for negative utsikter skal det mykje til om me får ei nedgradering på eit seinare tidspunkt.

Les mer

 NOK tilbake i range.
 • EURNOK er tilbake i range. Det fundamentale ser bra ut for NOK, men eit svakt risikosentiment hindrar NOK styrking.
 • Me trur at Riksbankens rentemøte blir viktigare for NOK en Noregs Bank sitt møte denne veka.
 • Noko sterkare USD siste par dagar grunna økt geopolitisk risiko, men EURUSD framleis i 1,1450-1,1750 rangen me stort sett har sett i år.

Les mer

NOK med frisk bris i segla
 • Litt betra risikosentiment og høgare oljepris
 • Spekulantane på bana og kjøper NOK att.
 • Det fundamentale i norsk økonomi er framleis sterkt, men internasjonale forhold held den markante NOK styrkinga att.
 • Handelskonfliktar, Brexit og budsjettproblematikk i Italia tyngar marknaden, og vil vere fokus i oktober.

Les mer

Noregs Bank – ein potensiell gamechanger for NOK?

 

Ser ein på utviklinga i norsk økonomi har ikkje det gitt særleg støtte til NOK i 2018. Det er særleg det internasjonale risikosentimentet som i stor grad har styrt NOK bevegelsane så langt i år. Det komande rentemøtet i Noregs Bank har potensial til å kunne styrke NOK, men vil NB levere ei rentebane som har potensial til å bli ein gamechanger for NOK i 2018 eller vil internasjonale forhold framleis vere hovuddrivaren framover? Den som leve får sjå. Det einaste som er sikkert er at det komande rentemøtet vil gi NOK ei viss form for støtte, men ser ein 2018 under eitt verkar dei internasjonale forholda såpass usikre at risikopremien på NOK mest truleg ikkje forsvinn med det fyrste. Når det er sagt, så ser 2019 ekstremt lovande ut for norsk økonomi, og jo fleire handelsavtalar Trump og USA landar framover, jo betre risikosentiment, og jo lysare ser det ut. Det må på eit eller anna tidpunkt også slå ut i sterkare NOK. Før eller seinare.

Les mer

NOK – 2 månader med samanhengande motvind over sumaren.

Norske kroner har svekka seg mykje mot dei største valutaene sidan 1 juli 2018. Her følger ein oversikt over bevegelsen i dei mest handla kryss mot NOK over sumaren. Samt snittkursar for året i dei same kryssa. NOK svekkinga er ikkje eit resultat av fundamentale norske forhold, men eit resultat av meir uro internasjonalt. Noko eg vil forsøke vise. I tillegg er der ein viss samanheng i turbulente tider til at NOK/SEK blir sett litt under eitt, og med stor usikkerheit tilknytt svensk økonomi, og politiske situasjon har det prega NOK over sumaren til tider.

Les mer

NOK famlar i blinde…..
 • NOK og SEK slit i eit stadig meir utfordrande risikosentiment…
 • Usikkerheit kring det svenske valet tyngar skandinaviske valutaer
 • Riksbanken seier neste renteauke kjem i desember eller februar, og nedjustera rentebana med inntil 7bp i prognoseperioden.
 • Noregs Bank vil heve renta med 25 bp på komande rentemøte 20 september.

Les mer

NOK - Ikkje ei norsk historie..

Importvekta har NOK faktisk styrka seg noko over den siste veka grunna betra risikosentiment og stigande oljepris. Handelsvekta er NOK omlag 0,5 % sterkare målt ved I44, noko som hovudsakleg skuldast ei styrking mot USD på i overkant av 2 %. I tillegg har nedgang i GBPNOK og JPYNOK bidratt. Dog er dette snarare ei EURUSD, EURGBP og EURJPY historie enn ei NOK styrking, og summa summarum har me stort sett ei kontinuerleg NOK svekking over dei siste par månadane om me ser bort frå dei siste 5-8 dagane. Her følgjer ei lita oppsummering av den siste veka;

Les mer

Valutaoppdatering

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak

Les mer

Valutaoppdatering

 

EURNOK

På rentemøtet i Juni stadfesta Noregs Bank ein renteauke på 25 bp i september, og løfta rentebana med minimum 5 bp for 2019 og 2020. Dette burde gitt ei markant sterkare krone, og me er særs overraska over at vi ikkje har etablert oss under 9,40. Handelskonfliktar, svakare internasjonal vekst, oljepris under press og tradisjonelt sesongmessig svak NOK i Juli kan nok forklare dette. Når likviditeten og aktiviteten tek seg opp utover i august, er me rimeleg overtydd om at NOK skal kunne gå sterkare mot dei fleste valutaer. Risk er sjølvsagt at handelskrigen eskalerer utover alle proporsjonar framover, eller eit ytterlegare markant fall i oljeprisen. I Q3 ventar me handel hovudsakleg i 9,30-50 rangen, og eit potensielt brot på nedsida av 9,30.

 

Les mer

Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

Les mer

And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Les mer

Vekerapport 23/2018
 
The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 12.10.2018 Avkastning 12.10.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,4500    4.1%
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9123    5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,2450    2.1%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950    3.194    -8.7%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160  22.05.2018 / 130,90  113,55    10.5%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  200    36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

      2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,3570   -3.6%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      9,0370   -2.5%
EURCHF (Kjøp) 1,1700 / 22.05.2018 1,19 1,20      1,1461   -2.0%
XAUUSD (Kjøp) 1290 / 22.05.2018 1350        1218   -5.6%
Sum:               3.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: 12.2% 

Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder