Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK med frisk bris i segla

 

 • Betra risikosentiment og høgare oljepris
 • Spekulantane på bana og kjøper NOK att.
 • Det fundamentale i norsk økonomi er framleis sterkt, men internasjonale forhold held den markante NOK styrkinga att.
 • Handelskonfliktar, Brexit og budsjettproblematikk i Italia tyngar marknaden, og vil vere fokus i oktober.

Norge

 • Oljeprisen fortsette å stige sidan ein er usikre på effekten av iranske sanksjonar på tilbodssida. NOK har styrka seg mest av G10 valutaene dei siste par vekene, også hjelpe av eit betra risikosentiment internasjonalt. EURNOK har testa 9,43 så vidt denne veka, og intervallet 9,40-44 er sterkt, og det verkar litt som det held i denne runda. Sterke inflasjonstal neste veke vil kunne gi eit brot på 9,40. Det same kan oljeprisen bidra til, om me får fotfeste over 85 USD fatet. NOK og oljepris verkar ikkje fullstendig tilkopla enno.
 • Noko svakare arbeidsmarknadstal førre veke gav ikkje utslag i svakare NOK. Detaljhandelen overraska noko positivt, men forbrukartilliten er avtakande. Summa summarum noko svakare tal enn venta, men marknaden reagerte ikkje nemneverdig på dette. Implisitt kan det tyda på at marknaden no byrjar å tru på den rentebana NB presenterte den 20 september, og at det skal store makroøkonomiske skuffelsar til for å endre det biletet. EI vurdering me er einige i, og me ser vel ein risiko for at makrobilete kan overraska såpass positivt framover, kanskje fyrst i byrjinga av 2019, slik at sannsynet for 3 renteaukar a 25 bp kan kome på trappane i 2019.
 • Spekulantane byrjar å kjøpe NOK att. Posisjoneringa over dei siste 14 dagane har vore NOK positiv, men marknaden verkar framleis vere short NOK totalt sett. Med andre ord, det er rom for meir NOK kjøp og det kan verta ein ytterlegare trigger for nedsida etter kvart.
 • Med haustferie i Norge komande veke er det grunn til å anta noko avtakande kommersielle interesser over dei neste 7-8 handledagane. Med sterk nedgang i NOK i forkant her, kan det kanskje vere rom og tid for noko konsolidering i NOK kryssa.
 • Det fundamentale i norsk økonomi er på den sterke sida, godt hjelpe av ein høg oljepris. Men med Italia, Handelskonfliktar og Brexit lurande lumsk i bakgrunnen, trur vi at dette tyngar NOK sopass i Q4 at den markante NOK styrkinga kanskje vil avvente til Q1 19.
 • Me har brukt bevegelsen ned her i dei fleste NOK kryss til å ta delgevinstar. Netto long NOK posisjonar er likevel å føretrekke, men å ta av posisjonar her verkar fornuftig sidan me har fått ein 30-40 øres bevegelse ned i dei fleste NOK kryss. Me vurderer likevel NOK såpass attraktiv at ein bør løde på ved korreksjonar/rallies høgare. Me anbefala likevel å spreie volumet i mindre posisjonar, på fleire nivå og over fleire valutakryss.

Verda

 • EURUSD starta veka rundt 1,17, men har over dei siste dagane trenda mot 1,15. FED er på autopilot i tilstrammingssyklusen, og med førre vekse inflasjonstal viser den framleis at inflasjonsforskjellane mellom EU og USA er aukande. Dette støttar USD. Til tross for at ECB uttaler at dei ventar stigande inflasjon framover pga. tiltakande lønsvekst, så har me enno ikkje sett dette få rotfeste. EURUSD verkar å vere ein 1,15-18 range.
 • FED ser føre seg ei gradvis normalisering av rentenivået mot 3,0 %. Neste renteauke er venta i desember, noko som vil ta renta opp i intervallet 2,25 -2,5 %. I følgje FED er det makroøkonomiske sentimentet sterkt i USA, og med ein arbeidsmarknad som framleis strammast til kan det gi ytterlegare lønsvekst framover.
 • USMCA – Mexico, USA og Canada har blitt einige om ny handelsavtale. Dette må seiast å vere ein liten siger for Trump, og har nok gitt noko støtte til både USD og CAD over dei siste to dagane.
 • Italias framlegg til budsjett viste at dei planlegg eit 2019 der budsjettunderskotet skal vere på om lag 2,4 % av BNP. Dette var i overkant av marknadsforventningane, samt også sikkert noko i overkant av det EU likar. Dette har også bidratt til å tynga EUR.
 • Brexit vil verka i fokus denne månaden sidan ein nærmar seg sluttforhandlingane. I kulissane vil det vere stolleiken i britisk politikk for å eventuelt posisjonera seg om statsminister May skulle feile med sin Brexit plan, og i forhandlingane med EU. GBP vil nok slita fram mot avtalen er på plass, og kan potensielt styrka seg noko når eventrisken er overstått, uavhengig av resultatet av avtalen.
 • I Sverige har ein framleis ikkje fått på plass ei regjering, og det verkar heller ikkje som eventuelle koalisjonsamtalar har hatt noko særleg progresjon. Det eksistera difor eit visst sannsyn for at me kan gå mot eit nytt val i Sverige seinare i år. Situasjonen fortset å tynge SEK, dog ikkje like mykje som før valet. Riksbanken har også uttalt seg i ordelag den siste tida som tydar på fyrste renteauke i desember, før ei lenger periode på hald. Dette har gitt SEK noko støtte, fortrinnsvis mot EUR. Me er trass alt ned 35 øre frå toppen i august.

NOK har styrka seg over dei siste perioden av årsaker som at spekulantane omsider har funne ut at NOK fundamentalt sett er for svak. Eit betra risikosentiment, samt høgare oljepris har bidratt til bris i segla. Den store NOK styrkinga utover årets botnnivå for 2019 på 9,39 mot EUR verka likevel å vere litt mykje å håpe på i Q4, sidan handelskonfliktar, Italia og Brexit vil vere i internasjonalt fokus og prege risikoviljen. I tillegg har Q4 tradisjonelt sett vore nok utfordrande for NOK styrking, særleg siste halvdel. Med en gevinstplukkinga me har gjort over dei siste 14 dagane bør me uansett vere godt rusta for eventuelle korreksjonar, og fokus må vera og ikkje gå for tungt inn for tidleg, men spreie risiko både i volum, på ulike nivå og over fleire kryss. For NOK i 2019, og kanskje særskilt fyrste halvår er me likevel sterkt optimistisk. Avhengig av nivåa sjølvsagt i desember 18, men om me ligg over 9,40/50 her mot EUR, så verkar det fornuftig og byggje portefølje på tampen av Q4 for å posisjonere seg for noko meir enn bris i segla for Q1. I 2019 kan det fort bli kuling for NOK. I rett retning. Det veit vi meir om når me ser an den makroøkonomiske utviklinga i Noreg fram mot årsskiftet, og korleis noko tynnare likviditet i kronemarknaden vil slå ut siste del av kvartalet.

Ha ei fin veke.