Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 43

Denne veka er det rentemøtet i Riksbanken, Noregs Bank, og spesielt ECB som vil vere i fokus torsdag. Det er nok hovudsakleg rentemøtet i ECB det knytter seg mest spenning til, sidan ECB vil offentleggjere sin plan for forlenginga av obligasjonskjøpa frå årskiftet på det komande møtet.

 

ECB

For augneblinken kjøper ECB for 60 mrd. per månad, og det knytta seg spenning til både kor lenge programmet vil bli forlenga og kor store dei månadlege kjøpa vil bli framover. Konsensusanslaga verker å vere ei forlenging ut september, og månadlege kjøp på 30 mrd. EUR. Konsensusanslaget vil mest sannsynleg ikkje gi dei store marknadsutslaga for EURUSD. EURUSD kan derimot fort stige ein figur dersom ein får lågare månadlege kjøp over ei kortare periode, eller falle ein figur dersom dei månadlege beløpa blir høgare over ei lenger periode. Vi trur derimot at eventuelle nedturar i EURUSD vil vere kortsiktige, og at ein kan forvente at EURUSD skal stige ytterlegare i 2018.

 

Riksbanken

For Riksbanken sin del er det ikkje venta noko nye signal korkje om renta eller om dei kvantitative lettelsane. Riksbanken ynskjer nok også å gjere eventuelle pengepolitiske endringar fyrst i kjølvatnet av ECB, for å hindre sterk SEK. Så det som kjem frå ECB i morgon vil naturlegvis også fortelje marknadsaktørane litt meir om det ein kan forvente frå Riksbanken framover. Ser ein på fundamenta i svensk økonomi er dei gode. BNP veksten har vore god det siste året, men er som i Norge delvis eit resultat av økte bustadprisar/boliginvesteringar. Det skapar visse teikn til bekymring. Arbeidsmarknaden er i betring, utan at det har slått nemneverdig ut i økt lønnsvekst, og følgjeleg er inflasjonen framleis noko under målet Riksbanken har sett føre seg. Ser ein på fairvalue modellar for EURSEK indikera dei nivå mellom 9.30 og 9.40 blant ulike aktørar på mellomlang sikt. SEK handlar difor på den svake sida, og svakare enn Riksbanken sine prognoser. Vi ser ikkje at mykje vil endre seg kortsiktig i favør SEK framover, så rangen 9.50-9.70 vil nok vere intervallet og forvente ut året. Men å ligge netto short EURSEK frå desse nivåa er vi komfortable med, særskilt med litt lenger briller.

 

Noregs Bank

I Noregs Bank er det eit typisk mellommøte der rentebeslutninga blir offentleggjort med ein kort pressemelding. Til tross for noko svakare makroøkonomisk utvikling den siste månaden samanlikna med oppsvinget i Q2, er både utviklinga i BNP vekst, forbruk, arbeidsledigheit, bustadprisar nokolunde i tråd med det Noregs bank såg føre seg i inflasjonsrapporten i september. Inflasjonsutsiktene er dog noko lågare enn venta, men førre månads KPI tal var særskilt påverka av eit markert fall i matvareprisane, og NB vil nok gjerne sjå ei måling eller to til før ein konkludera. Summa summarum trur vi  difor at pressemeldinga vil poengtere at utviklinga i norsk økonomi er om lag som venta sidan september, noko som ikkje bør bevege NOK nemneverdig. EURNOK har stort sett handla 9.25 - 45 sidan i sommar, og vi trur krysset hovudsakeleg vil ligge i den rangen ut året. Q4 er normalt sett ein sesongmessig svak NOK periode, og med ei lang periode no med risk on, kan det vere greitt å minne om at det også kjem periodar med risk off. Kva då med oljeprisen? Og dertil NOK?. Det verkar som NOK og olje er litt dekobla no, men med eit markant fall i oljepris vil den koblinga fort gjelde att. Sjekk graf under. Det er dei største risikofaktorane slik vi ser det i det korte biletet. På mellomlang sikt og lang sikt ser vi at ein operera med fair value verdiar på mellom 8.50-8,70, Med andre ord, vi ser sterkare NOK i glaskula utover i 2018.

 

Oppsummert;

 

Basert på fair value modellar av fundamenta i norsk og svensk økonomi fortel dei historie om undervurdert NOK og SEK per tidspunkt, men kortsiktig ser vi likevel ikkje heilt den store katalysatoren for NOK og SEK styrking framover. Sesongvariasjonar, noko svakare nøkkeltalsutvikling, og noko dekobling frå oljepris, fall i bustadprisar, pregar både NOK og SEK i Q4, og dei store utanlanske interessene virkar fraværande. Når både Europa og USA går godt, går to mindre økonomiar litt under radaren.  Vi trur dermed ser at det blir mykje sidelengs handel no ut året i samtlege NOK og SEK kryss, og vi anbefala difor framleis å plukke gevinstar på få øre. Den store katalysatoren for NOK styrking har hovudsakeleg vore renteforskjellar/forventningar om renteauke, at det makroøkonomiske biletet byrjar slå forventningar framover vil difor bidra til å auke dei utanlandske interessene for NOK att. Slik ser ut for 2018 synes vi det ser meir attraktivt å ligge short i CHFNOK og USDNOK enn EURNOK også neste år. Det same sa vi i Multi Markets Ålesund i mars for 2017. Vi forventar ergo ei ytterlegare oppside i både EURCHF og EURUSD dei neste 3-12 månadane.

 

 

 

Frå midten av august har ein sett ei gradvis stigning i Oljeprisen, opp frå ca 51- til over 58 USD fatet utan at ein har sett noko styrking av NOK.

EURNOK er i same periode opp frå 9.25 til 9,42. Samanhengen mellom oljepris og NOK verkar difor å vere noko dekobla dei siste par månedane.