Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Dog vil det bli spennande om NB vil kommentere noko om NOK utviklinga. Sidan septembermøte er det eigentleg det største avviket i den økonomiske utviklinga frå prognosane i septemberrapporten. Dersom vekstutsiktene samt risikobildet internasjonalt ikkje forverrar seg tilseier eigentleg den svake krona eit løft i retebana på 25 bp. Med 40 % sannsyn i rentebana frå september om H1 20 auke, skal det med andre ord ikkje mykje til før NB i desember legg fram ei rentebane med over 50 % sannsyn for renteauke i H1 20 gitt dagens NOK nivå. Mykje kan derimot skje fram mot desember.

Vel så viktig for NOK blir nok morgondagens rentemøte i Sverige. Mykje av NOK svekkinga dei siste 14 dagane synes i stor grad vere SEKNOK drive, der bevegelsen har gått frå 92 til 95. Marknaden har mista tiltru på divergerande pengepolitikk dei to landa i mellom. Riksbanken har stått steilt på desemberheving i 2019, men det svenske makrobiletet er det vertfall vanskeleg vere optimistisk til, etterspørselsutfordringar over heile fjøla, så vår oppfatning er at den komande renteauken vil skyvast ut i tid på morgondagens møte. I vårt hovud er det difor stadig meir aktuelt med ein ytterlegare renteauke i Noreg før så blir tilfelle i Sverige, det bør kunne korrigere SEKNOK bevegelsen noko i kjølvatnet av morgondagens møter. Med midlertidig SEK styrking siste veka verkar det difor som bra risk reward å gå long EURSEK kring 10,75 (evt. short SEKNOK kring 95). S/L 10,69, og 95,50.

 

NOK

NOK har svekka seg mykje dei siste par vekene, nærmare 20 øre mot dei fleste kryss. Det er vanskeleg å finne noko klare forklaringsvariablar til det. På heilt kort sikt verkar derimot NOK oversolgt, noko me ser både på RSI og andre modellar(oljepris/rentedifferanse/VIX). Me må likevel advare om at det kan bli verre enn det har vore, rett og slett fordi NOK over lang tid ikkje har følgt tradisjonelle drivera, og no heller ikkje reagera positivt på eit betra risikosentiment globalt sett.

 

Utviklinga dei siste par handelvekene burde i utgangspunktet vore NOK positivt. Børsane har vore nær all time high nivå(SP 500), så det har vore risk on. Oljeprisen har stabilisert seg på eit noko høgare nivå kring 59 USD fatet. Sannsynet for hard Brexit og eskalering av handelskrigen har avtatt markant siste par vekene. Det burde vere eit betre NOK klima.

Mogleg det er slik at marknaden har starta NOK sal noko tidlegare, enn det sesongmønsteret normalt sett har vore(Svak NOK i nov/des.). Ut i frå eit føre var prinsipp. Ein anna forklaring er massiv gevinstplukking i SEKNOK, utan at det burde vere grunn til å velje SEK på bekostning av NOK, og så har vel det norske makrobiletet, sjølv om det er bra jamt over, likevel vore noko svakare enn venta.

Summa summarum er at bevegelsane i NOK dei siste par vekene vanskeleg kan forklarast, likevel er realiteten at marknaden skyr NOK som pesten tilsynelatande til tross for at det fundamentale i norsk økonomi er underliggande bra.

Over mange år no har NOK trenda svakare jamt over, så for mange verkar «trend is your friend» momentet å vere det ein følger. I tillegg får ein stadig høgare rente andre stadar, som i USD, i CAD, I AUD, og det nominelle rentenivået er i tillegg for lavt til at det vurderast som alternativ avkastningsmoglegheit i forhold til større og meir likvide marknadar. Når NOK også svingar meir med det globale risikosentimentet verkar difor dei andre høgrentevalutaene å vere som betre case, både på rente og på risk.

Så kva kan eventuelt snu det? Sånn markant verkar det berre vere eit totalt skift i dei internasjonale konjunkturane, og det ligg nok litt opp og fram i 2020. Men at verda skjønar at norsk økonomi vil klare seg betre enn det marknadsprisinga no tilseier ved svakare vekstutusikter internasjonalt vil nok også hjelpe på. Det kan ein få signal om allereie gjennom makroutviklinga i q4, samt i samband med NB rentemøte i desember.

Det er no gjerne slik at svakare NOK gjere at AS Noreg totalt sett vil gå betre.

Og ikkje minst gjere at inflasjonen framover truleg vil kunne halda seg godt over målet. Og med eit mandat frå NB om stabil inflasjon på 2 år sikt kring 2 %,

så gjere det i alle fall ikkje sannsynet for ein ny renteauke i mars 20 noko mindre.

Mogleg det nominelle rentenivået i Noreg då vil verta høgt nok til å bli ein trigger. Særleg om den amerikanske sentralbanken også har kutta renta eit par gongar til før den tid.