Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Oljeprisen tyngar NOK

 

 • Litt svakare NOK førre veke til tross for eit noko meir positivt børsentiment. Fallet i oljeprisen verkar å vere det som held NOK på den svake sida.
 • Noko betre børsentiment burde kunne løfta EURUSD litt førre veke også, men svake europeiske tall, samt politisk uro fortsett å tynge EUR.
 • No når mellomvalet i USA er overstått har børssentimentet betra seg ytterlegare, og me har sett noko svakare USD i og med at gjennomføringskrafta for Trumps politikk blir svekka av at han har mista Representantanes Hus til Demokratane.

 

Noreg

 • NOK hadde ein turbulent oktober månad når dei globale børsane fall nærare 10 %. Det underliggande i norsk økonomi ser uansett framleis bra ut, og nedsalget av NOK i oktober har gjort at NOK posisjoneringa no framstår meir eller mindre nøytral. Over den siste veka har vi sett ei betring i børsstemninga, sjølv om risikoviljen i marknaden ikkje akkurat er prega av bonanza. Dette burde derimot gitt ei moderat sterkare krone, noko som ikkje har skjedd. Det har derimot vore ein lei tendens eigentleg sidan sumaren 2017, at NOK fortrinnsvis har reagert meir på negativ oljeprisutvikling enn motsett, og dette har haldt NOK på den svake sida mot dei fleste kryss no i byrjinga av november.

 

 • Mandatet til NB er å styre mot ein stabil inflasjon på 2 års sikt kring 2 %, og i morgon får me norske inflasjonstal for oktober. Utfallet for september var 1,9 %, godt i overkant av NB forventningar. Konsensus for oktober er 1,8 %, ei lita nedjustering. Dog likevel godt over NB anslag for oktober som er på 1,6 %. Høgare inflasjon enn venta tilseier isolert sett ei høgare rentebane i desember, men med den globale vekstavmatinga vi har sett i haust så trekker nok det såpass i andre retninga at den effekten blir dempa.

 

 • Ledigheita her heime fall meir enn venta i oktober, med 1300 færre ledige. Etter at ledigheita verka og stabilisere seg i sommar er me no tilbake i ein situasjon der arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til. Dette indikera betre kapasitetsutnytting i bedriftene, og vil isolert sett kunne gi ytterlegare lønspress. Vekst- og arbeidsmarknads- utviklinga i norsk økonomi verkar å ha meir å seie for rentebana til NB for augneblinken enn inflasjon litt over forventningane. Eit ytterlegare fall i ledigheita no i november vil nok kunne gi NB nokre utfordringar i forbindelse med den nye rentebana som skal presenterast i desember.

 

Verda

 • Med fallande globale børsar i oktober, og flykt ut av risikable aktiva og inn i trygge aktiva så har me sett ei god nedside i både EURUSD og EURJPY dei siste fire til 6 vekene. Både EURUSD og EURJPY har korrigert noko høgare no i november, på litt stigande risikovilje og betra børssentiment, men europeisk politisk uro og svake europeiske nøkkeltal fortsett å tynge EUR. Den politiske situasjonen i Italia, Merkels offentleggjering om at ho går av som CDU ledar, svak vekst i Q3, samt skuffande inflasjon gir ikkje akkurat EUR støtte.

 

 • Det amerikanske mellomvalet endte i tråd med meiningsmålingane. Demokratane fekk fleirtal i Representantanes Hus, medan Republikanarane med Trump i spissen framleis sit med makta i Senatet. Trump vil dermed kunne få meir motstand framover når det gjeld å få gjennomslag for sin politikk, og utover i 2019 vil nok både finanspolitikken og gjeldstak kome ytterlegare på agendaen igjen. Med andre ord den ekspansive finanspolitikken som har blitt ført over lang tid no må til ei viss grad reverserast, og med stigande amerikanske renter i tillegg vil nok den amerikanske veksten dempast ytterlegare litt opp og fram. Dette vil utvilsamt sende EURUSD høgare utover i 2019, men ut året verkar den rangebound mellom 1,13 og 1,15.

 

 • I tillegg vil ei Brexit løysing, samt noko meir ro kring situasjonen i Italia framover gi støtte til EUR. For posisjonering utover i 2019 verkar dermed EURUSD som buy on dips i intervallet 1,1300 – 1,1350.

 

Valuta

 • Forventar NOK i sidelengs territoriet ut året mot dei fleste kryss eigentleg, sidan marknaden er prega av svak risikovilje og ei avventande haldning. Men når aktørane skal byrje posisjonere seg for 2019, så bør det vere potensial for ei betydeleg sterkare NOK i løpet av Q1 19.
 • Så for ein del av portefølja bør ein difor ligga short valuta mot NOK med tanke på Q1 2019, medan ein på resten er meir aktiv kring snevre intervall på denne sida av årsskiftet.