Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Noregs Bank – ein hauk blant duer.

Det går rimeleg bra i norsk økonomi. Og det har det gjort ei stund, utan at det nemneverdig har slått ut i marknadsprisinga. Korkje i NOK eller i norske renter. Bekymring kring global vekst og geoplitisk- og politisk- usikkerheit har tynga appetitten for NOK, og det vil det nok framleis gjere framover. Me trur uansett på ei viss form for reprising av den norske krona og norske renter i kjølvatnet va morgondagens rentemøte. NB vil heve renta i morgon med 25 bp og framleis bekrefte at norske renter skal vidare opp, men i små og gradvise steg. I forhold til marknadsprisinga skal det mykje til for NB å skuffe marknaden i morgon, men det knytter seg stor usikkerheit til kva NB vil levere i den nye rentebana. Nasjonale forhold tilseier ei auka rentebane, medan internasjonale forhold tilseier ei lågare rentebane. Det er difor store sprik mellom kva meglerhusa forventar i neste prognoseperiode. NOK har styrka seg litt dei siste 14 dagane, mellom 1-2 % mot dei fleste valutaer. Det skuldast nok at marknaden prisar inn morgondagens auke, samt har noko meir tiltru til høgare renter framover. Me tur uansett det kan vere rom for meir, sjølv om me også forventar ei lågare rentebane i den lange enden. Ein skal ikkje undervurdere kva ei fysisk renteendring gjere med psykologien i marknaden, og med ein sentralbank som faktisk hevar renta og samtidig bekreftar små og gradvise renteaukar framover, er det vanskeleg å tru på noko anna enn at appetitten for NOK vil kunne auka i denne runda.  Så kva med den nye rentebana ? ;

 

Argument for ei høgare rentebane;

 • Inflasjonen var 0,6 % over NB forventningar i februar, 2,6 %, og verkar å ha etablert seg på eit høgare nivå.
 • BNP veksten er på oppsida av NB sine forventningar, og førre Regionale Nettverk indikera ein vekst dei neste 6 månadane som også er på den sterke sida av NB.
 • Kapasitetsutnyttinga i økonomien er svakt betre enn NB la til grunn i førre inflasjonsrapport. Stadig fleire melder om knappheit på kvalifisert arbeidskraft.
 • Arbeidsmarknaden målt både ved antall ledige og ikkje minst vekst i sysselsetting er langt betre enn NB la til grunn.
 • Oljeprisen er høgare enn NB predikerte for 2019 (62 USD fatet)
 • NOK er om lag 2,0 % svakare no enn det NB såg føre seg i Q1 2019.
 • Bustadmarknaden viser ei betre prisutvikling enn NB sine prognoser.

Som me ser er det innanlandske forhold, og utviklinga i norsk økonomi som er argument for ei høgare rentebane. Ser me på kva faktorar som trekk rentebana ned er det stort sett internasjonale forhold som tyngar.

Argument for ei lågare rentebane;

 • Lågare globale vekstutsikter, særskilt europeisk og kinesiske vekstutsikter skuffar.
 • Lågare globale renteforventningar. FED er på hold, og ECB skyv renteauken fram i tid.
 • Lågare internasjonale inflasjonsforventningar.
 • Forbruksveksten i norsk økonomi har vore på den svake sida i forhold til NB forventningar.

Den nye rentebana;

Det knyter seg stor spenning til kva den nye rentebana vil indikere. Utviklinga i norsk økonomi tilseier alt anna like ei høgare rentebane, medan internasjonale forhold trekk i andre retninga. Ser me på kva dei største norske meklarhusa er ein ikkje heilt på bølgelengde i forventningane heller, noko som seier litt om kor vanskeleg det er å predikere i denne runda. Det kjem heilt an på kor mykje Noregs Bank vel å legge vekt på internasjonale forhold kontra nasjonale, og korleis NB vurdera svakare internasjonale utsikter si påverknadskraft på utviklinga i norsk økonomi litt opp og fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

I grafen ser me den nye rentebana til Danske Bank til venstre, og DNB si til høgre. DNB har tru på ei heva rentebane samanlikna med desember på bakgrunn av at utviklinga i norsk økonomi har vore sterkare enn det NB la til grunn i forbinding med inflasjonsrapporten i desember. Det er meir enn nok til å trumfe svakare og meir usikre internasjonale utsikter. Danske Bank derimot meina at internasjonale forhold vil tynge rentebana i den lange enden, og at Noregs Bank i større grad vil  sjå utover landegrensene og hensynta påverknadskrafta dette eventuelt vil kunne ha på norsk økonomi på litt sikt. Det tilseier svakare vekstutsikter for Noreg litt opp og fram, og ergo ei litt lågare rentebane i den lange enden. Nordea på si side trur på meir eller mindre uendra rentebane sidan desember. SÅ kor vil Multi Markets legge seg i dette biletet?;

Multi Markets si forventning til ny rentebane;

På bakgrunn av at sentralbankar internasjonalt har blitt meir duete i det siste, trur vi att NB vil hensynta dette til ei viss grad. Internasjonale utsikter er definitivt blitt svakare over den siste perioda, og me trur dette vil bli vektlagt også i den nye rentebana til Noregs Bank. Vår vurdering er difor at me er mest i tråd med Danske Bank, og trur på ei lågare rentebane i den lange enden. Me trur at sannsynet for dei to renteaukane i 2020, samt den eine i 2021 vil bli noko redusert, slik at dei fem renteaukane NB skisserte for prognoseperioden 19-21 no i staden vil visa større sannsyn for fire renteaukar for same periode. Samstundes trur me at NB meir eller mindre vil bekrefte ein ytterlegare renteoppgang i 2019, og ergo auke sannsynet for at den kjem i september kontra desember.

Med vesentleg svakare NOK enn det NB såg føre seg, treng ikkje NB ta særleg valutahensyn i rentesetjinga. Importvekta NOK kan styrke seg mykje frå dagens nivå før det blir ei utfordring for NB. Gjeldsveksten bekymrar NB, og høgare renter vil dempe denne. Om det går som marknaden prisar inn går vi tyngre tider i møte litt opp og fram, og med å heve rentene før enn seinare, kjøper NB seg også meir handlingsrom for å kunne dempe ein eventuell lågkonjunktur seinare. Me trur difor rentebana vil vere uendra på 12 månadars sikt, men noko lågare frå H2 2020 og utover.

Marknadsbevegelsar

Me trur vi kan sjå bevegelsar tilsvarande det me såg i kjølvatnet av den fysiske renteauken i september 2018. Då fekk me ein 10 til 15 øre med NOK styrking. Den fysiske renteendringa vil ha ein psykologisk effekt som kan trekke NOK sterkare. Då kan marknaden handle litt på fakta att. Noregs Bank vil med den framstå litt som ein hauk i ein flokk med duer for augneblinken, og det er vanskeleg å sjå at det ikkje vil vekke litt appetitten for NOK på kort sikt.

Rentebana for desember har ikkje marknaden særleg tru på. Ei eventuell nedjustering i den lange enden treng difor ikkje vere negativ. Det kan i staden auke tiltrua til Noregs Bank. I tillegg er marknadsprisinga uansett lågare enn den rentebana me trur på. For NOK sin del vil nok også den korte enden vere viktigare enn den lange, sidan me ikkje veit så mykje om korleis norsk økonomi og verdsøkonomien vil sjå ut om eit år og utover.

Me ligg nok i den låge enden av kva andre aktørar forventar av den nye rentebana. Fordi me trur at NB vil vektlegge internasjonale forhold i større grad. Men om me tek feil vil det i så fall for ein gongs skuld mest truleg vere bra, for med alt sannsyn tilseier det ei høgare rentebane, og ergo potensielt ein hyggelegare NOK marknad.

Men i tråd med vårt syn på den nye rentebana trur me at EURNOK kan bevege seg ned i intervallet 9,50-60 over dei komande vekene, at CHFNOK og USDNOK vil følgje etter under 8,50 eit stykke, samt at me får ein ny test av årsbotnen i SEKNOK kring 92.  

Dei globale framtidsutsiktene er likevel såpass uoversiktlege at ein må forvente at NOK også framover vil svinga med marknadssentimentet internasjonalt. Får me difor ein 10-15 øres bevegelse i dei fleste NOK kryss dei neste vekene bør det nyttast til å ta av mykje av NOK eksponeringa. Med dei siste to åra friskt i minne, så har både sumaren og Q4 vore tunge NOK månadar, og som ergo vil kunne gi nye moglegheiter om ein har noko å gå på. Me håpar difor at Noregs Bank gir oss same vindauge som i 2018, med NOK styrking i Q2 ved å vere nokolunde hauk blant ein flokk duer under morgondagens møte.

Ha ein fin dag.