Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 20

Status prognoser og anbefalingar så langt i 2018

 

EURNOK

 

Vi har vore særs positive til NOK i 2018 då vi såg føre oss et betre vekstbilete, eit strammare arbeidsmarknad og høgare oljepris. Av den grunn sa me difor også i Q1 at risikoen for ein tidlegare renteauke frå Noregs Bank enn fyrste kvartal 2019 var høgst reell, og at dette ville gagne NOK i 2018. Fyrste renteauke er framskunda til september og me nådde kursmålet vårt på 9,50 for Q1 allereie i midten av mars. Sidan det har NOK slitt noko på grunn av noko svakare nøkkeltal, mindre risikovilje grunna økt politisk og geopolitisk risiko, og me har etablert ein 9,47-75 range som vi no testa nedre del av. Marknaden prisar no i stor grad inn ein septemberauke, og det det skal mykje positive makrotal til framover for at ein tidlegare auke enn september skal kome på agendaen. Vegen vidare er difor usikker, og me ha vore tydelege på at me anbefala å ta delgevinstar på desse nivå. Årsaka til det er rimeleg enkel. NOK vil vere meir utsett for svake nøkkeltal framover enn gode. Makrobiletet er svekka i Q2, og forsterkast dette ytterlegare over sommaren kan marknaden byrja prise inn ei utsetjing av renteauken i september. Det kan halda NOK tilbake. Vår prognose på 9,30 ved utgangen av juni kan difor vise seg å vere noko ambisiøs, men me vel like halda fast på den, då me trur den noko svakare makroutviklinga enn venta så langt i Q2 hovudsakleg vil visa seg vera midlertidig. 9,10 ved utgangen av året som me spådde i desember er enno litt for tidleg og seie noko om, men om septemberheving framleis er på agendaen i august, samt at oljeprisen kanskje har etablert seg over 80 USD fatet så verkar ikkje 9,10 så langt unna likevel. Risk derimot på oppsida av vår juni og desember prognose slik me ser det på gjeldande tidspunkt gitt tiltakande global risikoaversjon og nasjonal nøkkeltalsutvikling så langt i 2018. Vi vurderer uansett EURNOK som eit sell on rallies case, og at ein framleis bør ligga netto short.

 

EURSEK

 

Me spådde at EURSEK skulle halda seg innanfor rangen 9,80 til 10,10 det meste av 2018, og me kom med salsanbefaling over 10.00. Der var me for tidleg ute diverre, og me har handla 55 øre høgare enn toppen på rangen me såg føre oss. Det var derimot ei SEK i svakaste laget, og minte meir om frykt, tynne volum enn fair value, og me har no kome ned nærmare 50 øre og handlar rundt 10,20 att. SEK er derimot på den svake sida, og ser ut til å slite det meste av 2018. Inflasjonsutsiktene er veldig lave, og har medført at Riksbanken har utsatt fyrste renteauke til desember i år. Det kan til og med vise seg å bli litt for ambisiøst, og risikoen er definitivt for ein ytterlegare utsetjelse. Veksten i Sverige er i større grad enn Noreg avhengig av bustadinvesteringar, og den er sterkt fallande grunna lågare bustadprisar. Dette har ramma veksten i Sverige i større grad enn venta. Me trur likevel vi har sett toppen, og at EURSEK er salskandidat att på korreksjonar. Men i små steg, og på større korreksjonar. Det er vanskeleg å sjå føre seg noko lågare EURSEK enn 10.00 ved utgangen av året slik ting er no. På grunn av svak SEK vil nok inflasjonen ta seg noko opp, men sidan den er importert tek det litt tid før dette justerast i prisane og den verkar dermed med eit visst tidsetterslep. Bustadmarknaden er framleis ein risikofaktor for veksten vidare. Og for SEK vil dermed bustadprisar og inflasjonstala vere nykjelfaktorar framover.

 

SEKNOK

 

Basert på punkta under EURNOK og EURSEK var vi rimeleg overtydde om at utviklinga i 2018 skulle gå i favør NOK vs SEK. Hovudårsaken til det var at me forventa at bustadmarknaden i Norge ville snu raskare enn i Sverige, samt at norsk økonomi ikkje er like avhengig av bustadinvesteringar for å generere vekst i BNP. Vi såg dermed potensial for høgare vekst i Noreg, samt risk for lågare vekst i Sverige, som implisitt potensielt betydde eit visst sannsyn for tidlegare renteauke i Noreg og seinare renteauke i Sverige. Dette treff me betre enn venta med. Vår juniprognose var på 0,95, og me har notert under 0,91 no i Q2. Pt ligg me i underkant av 0,93, som også var prognosen vår for slutten av 2018. Me trur på vidare nedside i SEKNOK i andre halvår, og anser SEKNOK som salscase over 93, og at ein kan byrje ta på mindre posisjonar der.

 

EURUSD

 

USD har fått vind i segla grunna positiv carry versus EUR. Tiltakande inflasjon og stigande inflasjonsforventningar løftar dei amerikanske rentene, og FED er i tilstrammingsmodus. Renteforskjellen mot Eurosona har vore markant stigande over dei siste vekene. På kort sikt er det difor grunn til å tru at USD framleis vil vise styrke ovanfor EUR, men sidan posisjoneringa no er vesentleg meir balansert så vil vegen vidare ned frå 1,18 truleg vere meir begrensa. USA er komen vesentleg lenger enn EU i oppgangskonjunkturen me har sett over dei siste åra, så på medium til lang sikt verkar det naturleg at kapital vil flyte meir mot EU enn mot USA framover. EU aktiva bør derfor potensielt bli meir attraktive, noko som implisitt vil kunne løfte EURUSD på noko lenger sikt. Me trur difor at EURUSD vil nærme seg 1,20 og kanskje over mot slutten av 2018 att. Risikoen er at inflasjonen i EU held seg lågare enn venta og at ECB følgjeleg må skyve på normaliseringa av pengepolitikken ytterlegare ut i tid enn det som no allereie er innprisa, som er 2 halvår 2019.

 

EURCHF  

 

Vi hadde tidligere i 2018 en kjøpsanbefaling i EURCHF under 1,630, som vi lukket på 1,19 nivået. EURCHF har korrigert ned frå ein test av 1,20 til nivå under 1,1750 her på eit par tre uker. Hovedårsaken til det er at fyrste renteauke frå ECB skyves stadig lenger ut i tid, samt at politisk, geopolitisk risiko har vært noe mer i fokus den senere tiden. Vi trur likevel at handelskonfliken mellom USA og Kina løses i minnelige former, at geopolitisk risiko vil avta utover i 2018, samt at situasjonen i Italia ikke vil gi varige negative effekter for EUR. Dett bør kunne løfte EURCHF fra disse nivåene fram mot årsskiftet. I tillegg trur vi at SNB vil avvente med å gjøre noe med pengepolitikken til ECB har gjort sitt første trekk, noe som også tilsier at EURCHF bør trende høyere. Vi anbefaler derfor kjøp av EURCHF under 1,1750 her for en bevegelse mot 1,20 utover 2018. Target er i fyrste omgang 1,19, som også er kursmålet vårt for slutten av juni.

 

CHFNOK

 

Blir naturlegvis eit resultat av våre utsikter for EURNOK og EURCHF. Vår prognose ved utløpet av juni på 7,80 frå desember verkar å vere for ambisiøs med tanke på våre 9,30 og 1,19 prognoser i EURNOK og EURCHF pt, sidan kryssa ligg 9,50 og 1,1750 for augneblinken. CHFNOK noterast no til 8,06, og me ser uansett ei vidare nedside i krysset. Både i form av sterkare NOK ut 2018 mot EUR, men også i forma av ein svakare CHF mot EUR. Me ventar dermed på den store ketchupeffekten. CHFNOK hadde me ei 12  månedarsprognose på 7,60. Det er nok i overkant optimistisk med tanke på dagens situasjon. Men at me skal handle store delar av andre halvår under 8,0 anser me som relativt sannsynleg. Vi ser difor på CHFNOK som eit sell on rallies case over 8,10, og at man kan ta av posisjonar frå 8,00 og nedover.

 

Oppsummert

 

Me nådde alle våre kursmål i NOK kryssa litt tidlegare i Q1 enn det me såg føre oss. Tiltakande risikoaversjon grunna handelskonflikt mellom USA/Kina, USA/Russland, Sør Korea/Nord Korea/USA, Syria konflikten og situasjonen i Venezuela blant anna, og litt svakare nasjonal nøkkeltalsutvikling i Q2 har medført at dei fleste NOK kryss har stoppa litt opp og handla det meste av andre kvartal i 15 -20 øres rangar. Slik me ser det er likevel grunnlag for å tru på sterkare NOK mot dei fleste kryss frå desse nivåa. Me anser situasjonen i norsk økonomi for å vere god, og at tala som har vore på den svake sida i det siste fort kan vise seg vere midlertidige. Som f.eks. arbeidsmarknadstala, konsum og ikkje minst inflasjon som har blitt tråkke ned av spesielle enkeltfaktorar som fort kan bli reversert. Dog er nok risikoen på oppsida av våre prognoser i samtlege NOK kryss slik me ser føre oss situasjonen no midt i andre kvartal. Den raude tråden er derimot vidare nedside i EURNOK, SEKNOK og CHFNOK, så slik sett er me på sporet

 

Utan at me har noko særskilt analyse på desse kryssa trur me også på vidare nedside i GBPNOK (Marknaden prisar inn ein for aggressiv BOE), JPYNOK(JPY bør falle på stigande amerikansk 10Y yield), CADNOK( CAD har gagna på oljeprisoppgangen, ikkje same story i NOK enn så lenge).  Sell on rallies i dei fleste NOK kryss altså. Det same gjeld i EURSEK ettersom me no er 50 øre om lag ned frå toppen, og teknisk sett har opna opp for ei vidare nedside.

 

Me minnar om posisjonering i små steg, og at ein plukkar delgevinstar på vegen i staden for å vente på den store bevegelsen. Er det noko marknaden har vist oss dei siste åra så er det at det kjem stadig nye «sjokk» som gjev gode moglegheiter om ein har nok luft på marginkontane.

 

Happy Hunting.