Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 48

NOK - Svekking

Den siste månaden har vore meget tøff for NOK. Dårlegare detaljhandelstall enn venta førre veke, ned -0,2 % frå september til oktober, sendte NOK over 9.80, og vi noterte vel rundt 9.93 på deg høgaste. Nest høgaste notering i EURNOK sidan finanskrisen i 2008. Det finnes ingen god forklaring på dette anna enn det som tidlegare er nemnt. Frykta for att bustadprisane skal falle såpass mykje at forbrukarane strammar til livreima, og dempe den økonomiske veksten er hovedtrigger. Samt at utlendingane forventar mindre oljeinntekter for Noreg framover. I tillegg hevdar enkelte at det knyttar seg ei viss bekymring til at veksten i Kina vil dempast noko. Det vil gi lågare råvareetterspørsel frå Kina, noko som ikkje er positivt for råvareeksporterande land som Norge. Sidan NOK no også bevegar seg i relativt ukjent territorium historisk sett, er mykje av bevegelsen oppover stop loss drive. Når marknaden i tillegg er noko tynnare pga. sesongvariasjonar, så går det då ofte litt lenger enn det som hadde vore tilfelle når likviditeten hadde vore god. Importevekta kronekurs er no tilbake på nivå rundt 108.50, godt over 10 % svakare enn det historiske snittet. Så dårleg er ikkje tilstanden i norsk økonomi.

 

Dramatisk NOK svekking sidan september

 

Sidan sist

I går noterte vi oss for 9.92 i EURNOK på det høgaste. Rimeleg overraskande med tanke på at vi førre fredag fekk arbeidsmarknadstall som definitivt var på den sterke sida. Registrert ledigheit er no nede på 2,3 %, og har dei siste to månadene falt med 1900 personar i månaden i snitt. Dette er vesentleg fleire enn trenden tidlegare i 2017, som har vore på 1000 personar i månaden. Ledigheita er dermed på eit nivå Noregs Bank fyrst trudde vi skulle nå i 2019, og er no litt under Noregs Bank sitt mål på normal kapasitetsutnytting som er 2,5 %. Basert på arbeidsmarknadstalet er derfor kapasitetutnyttelsen i norsk økonomi vesentleg betre enn det Noregs Bank forventa i septemberrapporten, noko som tilseier ei høgare rentebane 14 desember. Gårsdagens regionale nettverk viser ei betring i forventningane blant bedriftene sjølv sidan august. Forventningane til den økonomiske veksten framover er 0,6 % q/q, ein årsvekst på om lag 2,4 % i 2018. Noregs Banks anslag er p.t 2,0 %. I tillegg rapporterer det regionale nettverket om auka kapasitetsbegrensingar sidan august. I går fekk vi og bustadpristall for november, og dei kom inn som venta med eit sesongkorrigert fall på 0,4 %. Nedgangen i bustadprisar er noko på nedsida av forventingane til Noregs Bank, men det er ein del positive trekk ved bustadmarknaden no som kanskje tilseier at det verste er forbi oss. Omsetninga held seg godt oppe, antall solgte bustadar er på høgare nivå enn i fjor no i november. I tillegg sank talet på antallet usolgte bustadar, dog svakt, men det sank. Media melder også om meir optimisme i bransjen no, enn for ei knapp månad sidan. Totalt sett tilseier bustadpristalla at ein må forvente nokre månader til med fall før det stabilisera seg, men hovudbildet er framleis at dette dreier seg om ein priskorreksjon snarare enn eit dramatisk prisfall. Utlendingane si frykt for det norske bustadmarknaden verker difor p.t noko overdrive.

 

Vårt Synspunkt   

Basert på det som skal skje neste veke med rentemøte og ny inflasjonsrapport frå Noregs Bank, er hovudsynet vårt at vi vil sjå ei oppjustering av rentebana. NOK er vesentleg svakare enn det Noregs Bank tidlegare har lagt til grunn, og oljeprisen har etablert seg på eit høgare nivå. Ledigheitstala indikerer at produksjonsgapet (forskjell mellom faktisk og potensiell produksjon) burde vore lukka no. I følgje Noregs Bank er det konsistent med ein ledigheit på 2,5 %., og vi ligg no på 2,3%. Til tross for dette rapportera det regionale nettverket fortsatt at det går rimeleg greitt å få tak i kvalifisert arbeidskraft til tross for økt kapasitetsutnytting totalt sett. Noregs Banks anslag på produksjonsgapet var -1 ved førre høve, og vi vil få ei markant oppjustering, men kanskje ikkje like mykje som det ledigheitstala isolert sett indikera.  Veksten i norsk økonomi er også noko betre enn det Noregs Bank såg føre seg i førre inflasjonsrapport. Totalt sett trekker dette mot ei oppjustering av rentebana og framskynding av fyrste renteauke. På den andre sida har inflasjon, bustadprisar og detaljhandel utvikla seg noko svakare enn venta. Det er likevel ingen teikn til at bustadprisfallet har noko særskilt effekt på privat forbruk enno, då forbrukertilliten faktisk også har tatt seg noko opp i det siste. Med betre kapasitetsutnytting og høgare lønnspress, samt svakare NOK er det grunn til å tru at inflasjonen vil ta seg noko opp framover.

 

Konklusjon

Etter gårsdagens tal har NOK kome om lag 10 øre ned att her, 15 øre på det meste i går kveld til 9.75, men vakar no om lag rundt 9.80. Vi forventar ytterlegare støtte til NOK i forbindelse med rentemøtet i  Noregs Bank 14 desember. Toppen i EURNOK burde dermed ligge bak oss. Minner om at Noregs Bank ikkje skal kjøpe valuta for 900 Mill dagleg etter 15 desember. Tynn likviditet er difor ein faktor å ta i betraktning på tampen av året. Når det gjeld makrobiletet p.t og det ein kan forvente frå Noregs Bank 14 desember burde det likevel snart gå opp for dei fleste NOK seljarane at ein har krisemaksimert vel mykje, og at NOK fundamentalt sett er billeg på disse nivåa, både på kort og mellomlang sikt. Sjølv om det også går meget godt i Europa og USA, burde NOK vere eit meget godt kjøpscase på disse nivå. Spesielt for posisjonering for 2018. Eigentleg mot alt. Litt inn i 2018 startar vi med vekentlege anbefalingar igjen. Forhåpentlegvis vil vi då har ein meir «normalt» marknad, og vi slepp disse 10-15 øres bevegelsane intradag som vi har hatt ved fleire høve den siste månaden.