Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 50

Norges Bank – Ein gamechanger?

Norges Bank haldt som venta renta uendra på 0,5 % i går, men heva også rentebana i den korte og lange enden. NB ser føre seg eit gjennomsnittleg rentenivå i Q1 19 på 74 basispunkt, noko som nesten indikera ei full rentenedring på 25 basispunkt allereie i desember 18. Vi ser enkelte vurdera dette til eit sannsyn på ca. 70-80 %. Dette var vesentleg meir aggressivt enn venta, og betydeleg strammare enn september rapporten, som indikerte fyrste renteauke i andre halvår 19.

 

Det som hovudsakeleg trakk opp rentebana er sterkare vekst ute, høgare oljepris og svakare NOK som vil løfte inflasjonen. Lågare prisvekst enn venta, noko lågare konsum, og noko usikkerheit rundt bustadprisar er faktorar som trakk i andre retninga. I tillegg vektla NB viktigheita av å gå forsiktig fram i rentesettinga, noko som ikkje er særskilt overraskande, sidan dette også gjenspeglar biletet av andre sentralbankar internasjonalt. Totalt sett medførte dette i sum ei oppjustering av rentebana med 20 basispunkt på det meste.

 

Det som kanskje var mest overraskande var at NB tilla lågare ledigheit og høgare kapasitetsutnytting liten vekt. NB ser fortsatt rom for ledig kapasitet i økonomien, sjølv om dei erkjenner at ledigheita er lågare og kapasitetsutnyttinga betre enn det dei anslo i førre rapport. NB, basert på tilbakemeldingane frå regionalt nettverk, ser økt sysselsetting den nærmaste tida, men ein ser og at produktivitetsveksten har vore lågare enn det som har vore antatt tidlegare. NB trur dermed at ledigheita skal flate ut i nær framtid. Dersom ledigheita og kapasitetsutnyttinga betrar seg enno meir enn det NB ventar framover kan det isolert sett medføre ei ytterlegare oppjustering av rentebana i mars 18.

 

Samanlikna med september rapporten oppjusterte NB anslaga for kapasitetsutnytting og vekst i 2018 og 2019. Ein oppjusterte også anslaga for oljeinvesteringane for 2018, noko som vil gi økte vekstimpulsar i norsk økonomi. Ein justerte vidare opp anslaga for prisvekst pga. svakare krone enn venta, samt lønnsveksten for dei neste tre åra. Ein gradvis strammare arbeidsmarknad, betre bytteforhold mot utlandet og noko høgare produktivitetsvekst vil presse lønningane opp framover.  Ein nedjusterte også anslaga for offentleg etterspørsel. I tillegg ser NB at omslaget i bustadmarknaden vil gi noko lågare bustadinvesteringar framover, og dei ventar difor også noko avtakande vekst i hushaldningar sitt konsum.

 

Konklusjon

Norges bank leverte ei rentebane som i utgangspunktet burde vore ein gamechanger for NOK, sett med internasjonale auge. NB var positive til utsiktene til norsk økonomi, men usikkerheita internasjonalt verkar likevel å henge litt att. Vi starta veka på 9.75, skuffande KPI tall sendte EURNOK til 9.90, og vi låg 9.85 i forkant av rentemøtet. Sjølve rentemøtet sendte EURNOK i 9,71, men gevinstsikring, nøyare gjennomgang av inflasjonsrapporten, og rentemøtet i ECB førte til ei konsolidering og ein ligg no 9.76. Som faktisk er eit høgare nivå enn det vi starta veka på. Med andre ord, NOK har ikkje akkurat fått vind i segla til tross for ein noko meir aggressiv NB enn venta.

 

Det er det nok fleire årsaker til. Det er enno for tidleg å seie noko om kor stort fallet i bustadprisane vil bli. NB trur botnen nås i nær framtid. Men med dei svake talla frå Sverige i går, og tendensen vi har sett i det siste til å sjå på NOREG/SVERIGE litt under eitt, så vil nok bustadprisbekymringa eksistere om lag fram til vi ser eit positivt prisskifte her på berget. Med andre ord, om prisfallet blir større enn venta kan det vise seg at anslaga for bustadinvesteringar og konsum likevel er for optimistiske, sjølv om dei er nedrevidert noko.

 

Ein annan faktor kan vere at NB er særs positive til både inflasjonsutviklinga og lønnsveksten framover. Lav inflasjon er ei global utfordring, og det er eit stykke opp frå 1,0 % no til 1,7 % i 2018, sjølv om NOK er svak og vi slik sett importera meir inflasjon. I tillegg ser NB ein lønnsvekst neste år på 2,9 %, og 3,6 % i 2019. Dette kan fort vise seg å vere noko optimistisk, sidan ein dei siste par åra har sett at partane i arbeidslivet har moderert seg for å bevare norsk konkurranseevne. Og lågare lønnsvekst gir også lågare inflasjon. Dette kan vere noko marknadsaktørane har bete seg merke i.

 

Eit siste moment er det nærmar seg årsskiftet, og aktørane vil følgeleg ikkje ta på tunge NOK posisjonar så tett opp mot nyttår. På nyåret derimot skal aktørane ta på nye posisjonar, og med NB friskt i minne, er NOK rimeleg undervurdert på disse nivåa. Også om NB skulle vise seg å ta noko feil, i forhold til det dei ser i dag.

 

Det er med andre ord grunn til å tru på at NOK vil vise meir styrke fyrste kvartal 2018. Mot dei fleste valutaer. Det eksisterer likevel ein rekke usikkerheitsmoment som nemnt ovanfor, i tillegg til at vi framleis ikkje ser noko kobling mellom NOK og oljeprisen att heller. Det er difor grunn til å tru at turen nedover vil ta lenger tid enn turen opp. Dette er også klassisk NOK. Den tek heisen opp og trappa ned att. NOK vil ikkje få verkeleg vind i segla før dei fleste bekymringsmomenta er rydda bort. Det kan derimot skje raskare enn ein trur.

 

Neste veke vil vi komme med anbefalingar for 2018 med tilhøyrande kursmål.