Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Rentemøte i Noregs Bank

 

Noregs Banks rentebeslutnad og nye rentebane vil bli offentleggjort komande torsdag klokka 10.00. Det blir utvilsamt ei renteheving på 25 bp på det komande rentemøtet, men det knyter seg stor spenning til den nye rentebana for prognoseperioden. Vi trur at NB vil auke sannsynet for ei ytterlegare renteauke til eit tidlegare tidspunkt, dvs. ca. 50/50 for september versus desember, samt at globale faktorar truleg vil tynge rentebana i den lange enden. I beste fall vil den lange enden vere upåverka, det vil seie to ytterlegare hevingar i prognoseperioden, men lågare globale inflasjons-, vekst- og renteforventningar har auka sannsynet for ei nedjustering av rentebana i den lange enden. Me trur likevel NB held rentebana uendra i den lange enden i denne runda, men oppjustera rentebana i den korte enden sidan utviklinga i norsk økonomi har vore noko sterkare enn venta.

Desse faktorane argumentera for ei høgare rentebane:

 • Veksten er som venta, men Regionalt Nettverk indikera sterkare vekst framover, og det er i overkant av forventningane til NB.
 • Sysselsetjingsveksten, og veksten i denne er sterkare enn NB sine prognosar.
 • Kapasitetsutnyttinga er over normalen og stadig fleire rapportera om at det er vanskelegare å få tak i kvalifisert arbeidskraft.
 • Inflasjonen har jamt over vore over forventningane så langt i 2019.
 • Eksportveksten samt innanlands etterspørsel i Q1 har vore betre enn venta
 • Ledigheita er lågare enn NB prognoser.
 • Bustadmarknaden har ein prisvekst i overkant av NB estimat.
 • Statsbudsjettet for 2019 blei meir ekspansivt enn medrekna.
 • Oljeinvesteringane tyder på større investeringar i 2019 og 2020 enn forventa.
 • NOK er nesten 3 % svakare enn det NB såg føre seg i inflasjonsrapporten i mars.

 

I sum har difor norsk økonomi utvikla seg betre enn venta enn det som låg til grunn for rentebana i mars. Det tilseier høgare renter. På den andre sida har situasjonen globalt forverra seg, og det er særleg globale hensyn som argumentera for ei lågare rentebane.

 

Desse faktorane argumentera for ei lågare rentebane;

 • Oljeprisen er ned nesten 7 % samanlikna me prognosane frå mars.
 • Globale renter har falt markant sidan globale inflasjons- og vekstforventningar er kraftig nedjustert.
 • Siste inflasjonstal, for mai, var 0,2 % svakare enn NB forventningar.
 • Politisk uro, Handelskrig, Brexit skapar auka usikkerheit kring vekstutsikter, oljeprisutvikling og kva effektar dette vil få over tid for den globale økonomien.

 

Hovudspørsmålet er difor korleis NB vil vege utviklinga i norsk økonomi opp mot forverra internasjonale forhold når dei skal setje den nye rentebana. Vår vurdering er at NB ynskjer eit høgare rentenivå for å dempe finansielle ubalansar i norsk økonomi, og at NOK kursen for augneblinken er særskilt svak og difor gjev dei eit vindauge til å auke før snarare enn seinare. NOK si dekobling frå rentedifferanse og delvis oljepris gjere at NB samanlikna med tidlegare ikkje treng vere nemneverdig bekymra for markant sterkare NOK, då internasjonal uro er den primære marknadsdrivar for NOK p.t. . Når norsk økonomi totalt sett sidan mars også har utvikla seg betre enn venta tilseier det at renta kan setjast opp noko raskare enn det NB la til grunn i mars. Me trur difor at den korte enden vil vise 50/50 sannsyn for september versus desember 19.

Internasjonalt er det framleis mange ballar i lufta…handelsavtalar, Brexit, politisk uro etc. som tyngar. Det gjere at det noko lengre biletet er rimeleg uklart. Me trur likevel at det vil bli ei minneleg løysing både på handelsavtalar og Brexit i løpet av 2019, og det vil ta vekk ein del av den globale usikkerheita sjølv om risikoen for det motsette definitivt har auka sidan mars. I marknadspringa er både renter og vekst allereie kraftig nedjustert. NB har likevel tid til å sjå an den internasjonale situasjonen fram mot neste pengepolitisike rapport i september, og me trur difor at rentebana i den lange enden ikkje vil påverkast i denne runda. Det vil seie at NB framleis vil indikere to nye renteaukar fram mot 2021 til 1,75 % etter renteauken torsdag, og at det vil vere toppen i prognoseprioden (2019-2022). Me trur i tillegg at NB heller vil heve snarare enn sia, og at det difor er større sannsyn for at me vil nå ei styringsrente på 1,75 % tidlegare enn det NB la til grunn i mars.

Under har dykk dei nye renteforventningane til dei største norske bankane, og som me ser er det store sprik i anslaga. Det seier litt om kor stor usikkerheit det knyter seg til det komande rentemøtet. Når det er sagt er marknadsprisinga uansett på nedsida av desse renteforventningane, og rentemøtet komande torsdag bør difor medføre ei reprising av norske renter og NOK, i norsk favør. I alle fall på kort sikt. Dagens NOK nivå i dei fleste kryss bør difor vere ein gyllen moglegheit over dei to neste vekene.