Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 2

 

På tampen av 2017

NOK fekk regelrett juling frå oktober og ut året i 2017, noko som fundamentalt sett var vanskeleg å gi ei god forklaring på. Sterkare vekst, økt rentedifferanse mot utlandet, høgare oljepris og god risikovilje i marknaden burde eigentleg resultert i sterkare NOK.

Likevel fekk vi ei massiv svekking, og vi noterte om lag 10.00 som det høgast mot EUR rett før sjølve julekvelden. Svekkinga blei hovudsakeleg forklart av usikkerheit rundt bustadmarknadsutviklinga i Noreg og Sverige, og vi såg at NOK byrja å handle med ein viss risikopremie. I tillegg fekk vi dekobling mot oljepris, som kanskje skuldast at internasjonale aktørar no byrjar å prise inn at Noreg må forvente lågare vekstimpulsar og inntekter frå oljeeventyret framover. Samstundes har vi likviditetseffekten for NOK på tampen av året, samt sesongmessige faktorar som gjerne gir noko svakare NOK særskilt i desember. Og til slutt noko større redsle for at vekstutviklinga i Kina skal utvikle seg negativt, noko som gjorde at råvarevalutaer jamt over svekka seg i Q4 mot EUR og USD. Uansett ei NOK svekking i Q4 som meir var prega av frykt for at noko kunne komme til å skje snarare enn reelle fundamentale økonomiske forhold. Det låg difor litt i kjømda at NOK skulle styrke seg fyrste del av 2018.

 

 

I byrjinga av 2018

Det som går opp må også komme ned. Tyngdekrafta fungera ofte slik. Og når det matematiske ikkje heng heilt i hop, både kortsiktige og langsiktige modellar indikerte at NOK var altfor svak fundamentalt sett,  så låg det litt i korta at bildet ville snu så fort bøkene for 2017 blei lukka. NOK framsteg derfor på tampen av årsskiftet som eit av dei store tradingcasa for 2018, mot dei fleste valutaer eigentleg, men kanskje hovudsakeleg EUR,USD, CHF og SEK.

For 2018 har vi vel sagt over ei periode allereie at vi trur den største frykta for utviklinga i bustadmarknaden vil gi seg. Det har den nok sikkert også allereie gjort, då stadig fleire no har tatt innover seg at det ein kanskje kan forvente forsvinn av vekstimpulsar i form av lågare bustadbygging, vil bli erstatta av vekst i privat etterspørsel samt andre bedriftsinvesteringar. I tillegg er forbrukartilliten relativt god, og det ser dermed ikkje ut som at fallande bustadprisar skal gi store negative utslag for vekst i privat forbruk.  Når ein samstundes kanskje ser at oljeinvesteringane kan overraske på oppsida, så indikera dette at kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi berre vil bli høgare, noko som vil presse ledigheita ned ytterlegare og lønningane opp.  7 % svakare NOK importvegd sidan sumaren trekker også importert inflasjon opp, slik at prisveksten forventast og tilta i 2017. Noko dagens tall på 1, 4 % for underliggande inflasjon kanskje viser, opp 0,4 % sidan november.

 

Makrobiletet for norsk økonomi ser dermed lovande ut, noko også Noregs Bank har teke innover seg. Fyrste renteauke er no sannsynleg allereie i desember 2018, noko som implisitt betyr at Noregs Bank ser ut til å setje rentene opp før både ECB og Riksbanken. Vi trur og at oljeinvesterings-teljinga i februar kan overraske positivt og gi større vekstimpulsar for Noreg i 2018 enn det som no er lagt til grunn. Vi trur difor det kan bli noko knappheit på kvalifisert arbeidskraft framover, noko som vil medføre høgare kapasitetsutnytting, lågare ledigheit, og ytterlegare lønnsvekst. Vi blir difor ikkje overraska om Noregs Bank må justere rentebana noko høgare allereie i mars. Vi ser difor føre oss at renteforventningane i forhold til norsk økonomi kanskje vil kunne justerast noko opp, samanlikna med det ein kanskje kan forvente frå ECB og Riksbanken. Riksbanken har prisa inn ein renteauke i H2 2018, men sidan dei mest sannsynleg vil avvente fyrste renteauke frå ECB så blir vi ikkje overraska om denne let vente på seg til 2019. Lav inflasjon er framleis ei utfordring for ECB og Riksbanken. Med fallande bustadprisar i Sverige, ein økonomi som er meir avhengig av bustadinvesteringar for vekst, så trur vi at dette vil gi negative konsekvensar både veksten i 2018 samt inflasjonen. Noregs Bank kan difor fort bli «first mover» i dette biletet, noko som vil kunne gi ytterlegare støtte til NOK utover i 2018.

 

Sidan toppen 20 desember på om lag 9.99 har vi sett eit kronerally den fyrste halvanna veka i januar. Med tanke på at NOK var undervurdert var store delar av denne bevegelsen venta, men det har gått ganske kjapt dei fyrste 20-30 øra. Vi handlar no rundt førre årstopp i 2017 frå tidleg sumar på 9,62-63, og med dagens sterke inflasjonstal og høge oljepris på 69 USD fatet, er det grunn til å vente ein skikkeleg test av 9.60 på nedsida. Men det har gått mye og raskt her, så litt konsolidering rundt 9,62-63 nivået kan ein ikkje utelukka. Men vinden for NOK har uansett snudd, så sel valuta på NOK «on rallies». NOK styrker seg aldri i ei lineær linje, og korrigerer gjerne ein del langs den langsiktige retninga for å tiltrekke seg fleire spekulantar og danne meir moment. Vi vil nok difor sjå ein del delgevinstplukking her mellom 9.60-63, sidan det er eit viktig teknisk nivå. Nye salsnivå vil då etablere seg i underkant av 9.70.

 

Godt nytt år. Med von om ein meir føreseieleg og normal marknad i 2018.