Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Rentemøte Noregs Bank 19.09.19

På førre rentemøte i august uttalte sentralbanksjef Olsen at norsk økonomi har utvikla seg om lag som venta etter pengepolitisk rapport i juni, men at den internasjonale usikkerheita har auka som følgje av intensivert handelskrig, Brexit og svakare vekstutsikter. Signalet han kom med er at renteutsiktene den nærmaste tida er lite endra, men at risikobiletet internasjonalt gjev auka usikkerheit kring renteutsiktene framover. Han unnlét å konkretisere noko særskilt om ei eventuelt renteauke no i september, og følgjeleg har pressemeldinga blitt tolka ulikt blant marknadsaktørane. Per tidspunkt er det både blant analytikerkorpset samt i marknadsprisinga forventa eit 50/50 sannsyn for renteauke på 25 bp. I det ligg det at me vil kunne forvente markante bevegelsar både i NOK og renter uansett utfall i morgon. Med NOK under press dei siste to månadane grunna risk off, er det i alle fall grunn til å tru at effekten vil vere større ved uendra rente enn ved heving. Det kan vere greitt ha i bakhovudet.

Me trur Noregs Bank hevar renta med 25 bp i morgon, men at risikobiletet internasjonalt medfører at rentebana for 2020-2022 blir nedjustert, slik at rentebana for denne prognoseperioden meir eller mindre er flat. Når det er sagt trur me at NB opprettheld eit visst sannsyn for ein ytterlegare renteauke i 2020 sidan dei globale utsiktene kan betre seg med lågare globale renter, samt eventuelle løysingar på Brexit og Handelskrigen. Det verkar som aktørane i større grad har teke innover seg effektane usemja har på global vekst.

 

Dette talar for uendra rente;

  • Global vekst og til dels global inflasjon er nedjustert noko sidan førre inflasjonsrapport for 2019 og 2020. Det bidreg til å trekke ned rentebana nokre få basispunkt, sidan globale vekstutsikter er svakare.
  • Internasjonale renteforventningar har falt markant sidan juni, og fleire sentralbankar har snudd til kuttmodus. Jo lengre ut på kurva, jo fleire basispunkt er dei falt. For 2020 til 2022 tilseier dette ei lågare rentebane.
  • Norsk inflasjon ligger i underkant av NB forventningar, og enda på 2,1 % no i august mot venta 2,3 %. Inflasjonen er likevel i overkant av mandatet som er stabil inflasjon kring 2 % på to års sikt.

Dette talar for renteauke ;

  • Veksten i norsk økonomi er om lag som venta, men stadig fleire rapportera om full kapasitetsutnytting og at det er problem med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette til tross for at ledigheita har flata ut i det siste, noko som er eit resultat av god sysselsetjingsvekst.
  • God vekst, god kapasitetsutnytting, og mangel på kvalifisert arbeidskraft gir auka lønspress.
  • Ei vesentleg svakare krone enn venta betrar norsk konkurransekraft og medfører auka importert inflasjon på noko sikt. NOK er 2-3 % svakare enn NB har sett føre seg, og til tross for auka rentedifferanse mot utlandet på kring 20 bp i denne 3 månaders perioden har ikkje det tatt NOK sterkare. Ei svakare krone tilseier ei heving av rentebana.
  • Oljeinvesteringane for 2020 ligg an til å overgå NB sine forventningar.
  • Regionalt nettverk forventar betre vekst og investeringsvilje enn NB venta for q3 2019.
  • Bustadmarknader har ein prisvekst i tråd med forventningane, og verkar marknaden verkar vere i balanse, men gjeldsoppbygginga hjå norske hushaldningar er framleis i overkant av det NB likar.

Konklusjon;

Me meina at NB set opp renta med 25 bp i morgon, og at det er eit riktig steg i forhold til det underliggande i norsk økonomi som stadig går godt. Lenger opp og fram er det derimot grunn til å tru på at eit svakare globalt vekstbilete, lågare oljeinvesteringar vil medføre at veksten i Noreg vil avta. Noko også regionalt nettverk ventar, men ikkje i like stor grad som i NB sine prognoser. Den nye rentebana kan fort vise at den potensielle renteauken i morgon vil kunne vere toppen, men me trur NB held døra på gløtt for ein ytterlegare renteauke i 2020. Dette som følgje av at lågare globale renter, stimulipakkar frå ECB evt. FED, samt at Brexit og Handelskrigen kan løyse seg, vil kunne ta den globale veksten opp igjen. I tillegg kan norsk økonomi utvikle seg betre enn venta som følgje av svak NOK og høgare oljeinvesteringar i 2020 enn tidlegare lagt til grunn.