Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Januar 2019 – nesten “same procedure as last year”….

Etter å ha fått juling i desember har NOK styrka seg markant mot dei fleste valutaer i januar. EURNOK, USDNOK og CHFNOK er ned kring 40 re frå toppen i desember, og me ser om lag tilsvarande utvikling som me gjorde i fjor. Forskjellen er at me då starta på eit noko lågare utgangspunkt og me på denne tid handla så vidt over 9,50 i EURNOK. Bevegelsen målt i øre er om lag lik. NOK styrkinga har fleire årsaker, men hovudrivaren verkar å vere ei betring i det globale risikosentimentet, som hovudsakeleg har vore det som har tynga NOK over dei siste to-tre månadane.

Den amerikanske sentralbanken har framstått som noko meir duete over den siste månaden. Turbulensen i finansmarknaden i desember har medført at FED har kommunisert at dei i pengepolitikken framover vil ta meir hensyn til marknads- og datautviklinga. Implisitt betyr det at dei truleg vil vere meir tolmodige med renteoppgangen, balansenedbygginga og følgjeleg prisar marknaden inn færre renteaukar framover sidan ein også forventar lågare amerikansk og global vekst. Dette har gjort aksjar noko meir attraktive att, og me har sett den beste børsstarten for S&P 500 sidan 1987. Samstundes har me i same periode hovudsakeleg fått positive tilbakemeldingar kring utviklinga på handelsamtalane mellom USA og Kina, noko som også betrar den generelle risikoviljen. Eit sånt marknadsklima betrar situasjonen for NOK.

I tillegg har me sett ein oppgang i oljeprisen. Oppgangen er drive av produksjonskutt i og utanfor OPEC samt at lågare renteforventningar i USA sannsynlegvis vil betre situasjonen for framveksande økonomiar framover og truleg halde oljeetterspørselen betre oppe enn det ein forventa i Q4. Stimulansar frå den kinesiske sentralbanken redusera også nedsiderisikoen for oljeetterspørselen frå Kina, sjølv om makroutviklinga har vist ein svakare tendens i det siste. Me er opp kring 10 USD fatet sidan botnen i desember, og dei fleste estimata for 2019 ligg på ein snittpris på året kring 70 USD fatet. Dette har også betra situasjonen for NOK.

Ser me på tilstanden i norsk økonomi så ser den rimeleg lys ut. Makroutviklinga har hovudsakeleg overraska på oppsida av forventningane den siste månaden. Unntaket er utviklinga i forbruk, som framleis er på den svake sida av Noregs Banks forventningar. Høge energiprisar trekker ned kjøpekrafta og detaljhandelen har skuffa i Q4. Ser me derimot på generelle konsumtal er situasjonen noko betre, men likevel svakare enn venta. Den store vekstdrivaren i 2019 vil vere økte oljeinvesteringar, og me ser også at arbeidsmarknaden strammar seg ytterlegare til. Ledigheita fall med ytterlegare 1200 personar no i januar, noko som er på den sterke sida av Noregs Banks prognoser. Eit strammare arbeidsmarknad enn venta vil auke lønspresset, og kanskje medføre at lønsveksten i 2019 blir høgare enn det ein såg føre seg for litt sidan. Dette kan betre kjøpekrafta og forbruket litt opp og fram, særskilt no når energiprisane er komne noko ned. Inflasjonen er høgare enn forventa, og NOK svakare enn NB legg til grunn. Summa summarum tyder utviklinga i norsk økonomi på at det er grunn til å ha tiltru til Noregs Bank og to nye renteaukar i 2019. Marknaden derimot er usikker og prisar ikkje fullt inn ein renteauke i mars enno, og er enno meir tvilande til den førespegla renteauken i sep/des. Etter vår oppfatning vil det difor vere grunn til å tru på ei reprising av norske marknadsrenter framover, som i utgangspunktet bør noko opp, og ergo ei reprising av norske kroner. Fram mot rentemøtet i mars bør ein difor kunne sjå ei ytterlegare forbetring av NOK sentimentet om verdsbiletet for 2019 er slik marknadssentimentet tlkar det for augneblinken.

 

Ser ein på våre prognoser for 2019, nemnde i førre rapport, er vi difor godt på sporet i forhold til våre forventningar for 2019. Nedjusterte forventningar til både verdsvekst, selskapsinntening og guiding framover i desember gir rom for positive overraskingar, noko me jamt over har sett så langt i 2019. I tillegg har norske nøkkeltal hovudsakeleg utvikla seg betre enn forventa så langt i 2019, noko som gir rom til å tru på eit rimeleg bra år for Norsk økonomi.

 

Når det er sagt så er det framleis veldig mange ballar i lufta når det gjeld usikkerheitsmoment i den globale økonomien. Til tross for nokre fleire positive signal er det ingen ballar som har landa enno, og stemninga vil sannsynlegvis kunne svinge mykje også framover. Brexit, handelskonflikt, Italia etc er framleis på tapeten, og langt frå avklart, og det skal lite til for å forsure marknadssentimentet. Det kan gjere NOK sårbar periodevis til tross for at utviklinga i norsk økonomi er meir enn godt nok rusta til å handtere internasjonal støy. Det spelar derimot mindre rolle når dei utanlandske interessene uteblir, og dei er ein nærmast avhengige av om ein skal sjå ei markant NOK styrking.

Så om ein ligger netto long børsindeksar, NOK eksponering, så verkar det fornuftig plukke delgevinstar undervegs, og benytte fem øres korreksjonar til eventuelt ta på meir i små steg. «you always know what you have, but never know what you gonna get». I EURNOK har det no danna seg fin motstand kring 9,72/73, og støtte på 9,63/64. Eit brot på nedsida her flyttar motstandsnivået ned til 9,67/68. I CHFNOK og USDNOK må ein nok sjå litt opp på 8,50 talet før evt. nye shortposisjonar bør vurderast.

Ha ei fin helg.