Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Norsk Økonomi i 2019

 

  • Norsk økonomi ser ut til å veksa over trend også i 2019. Dersom me får landa både handelsavtale mellom USA og Kina og ein mjuk Brexit verkar det som Norsk Økonomi kan veksa meir i 2019 enn i 2018.
  • Veksten vil hovudsakeleg bli drive av høgare oljeinvesteringar, noko betre lønsvekst samt ei sterkare offentleg satsing på infrastruktur.
  • Arbeidsmarknaden vil nok strammast til ytterlegare, men med bra jobbvekst og stadig høgare kapasitetsutnytting ute i bedriftene så vil nok ledigheita gå ned i ei lågare takt framover.
  • Inflasjon fortset stadig og overraske på oppsida av Norges Banks forventningar. Noko skuldast svak NOK, men også det innanlandske prispresset har tatt seg jamt opp.
  • Noregs Bank ser føre seg å auka renta to gongar i 2019, i mars og september/desember, og to til i perioden 20-21. Mars auken er me i alle fall rimeleg sikre på kjem. 20-21 er langt opp og fram til basert på usikre internasjonale forhold.
  • Me ventar at oljeprisen vil fortsetta mot 70 USD fatet i 2019, og at rentedifferansen mot utlandet vil auka i favør NOK. Dette er tradisjonelt NOK drivarar, som burde ta NOK sterkare.

 

2019

Vi ventar at arbeidsmarknaden vil strammast ytterlegare til i 2019. Sterk vekst i oljeinvesteringane vil føre til eit markant behov for ny sysselsetting i oljerelaterte næringar. Med ventar også at kapasitetsutnyttinga vil stige også i 2019.  God vekst i oljeinvesteringane og sterk sysselsetting vil sørge for god vekst i norsk økonomi også i 2019. Med stadig fleire i jobb medfører det også eit auka lønspress, og dermed isolert sett til eit visst inflasjonspress. Rentene er difor på veg opp, og pengepolitikken vil difor bli gradvis mindre ekspansiv med to nye renteaukar i år. Usikre moment er sjølvsagt ei intensivering av handelskonflikta mellom USA og Kina som utvilsamt har dempa vekstutsiktene globalt i 2019, ein hard Brexit, og meir politisk krøll som har prega det meste av 2018. Som ein liten open økonomi er Norge avhengig av situasjonen rundt oss, og globalt fallande etterspurnad vil også slå negativt ut for oss. Me vel likevel å tru på at både handelskonflikten og Brexit vil løyse seg i nokolunde bra avtalar som vil redusere risikoen for svakare handel framover. Eit sånt scenario med stigande oljepris og aukande rentedifferanse mot utlandet bør gjere NOK attraktivt internasjonalt att.

Innanlands er det få mørke skyer på horisonten. Det einaste som peikar seg ut er ein bustadmarknad som framtidsutsiktene verkar litt usikre for. Det har blitt bygd mykje og prisane har flata ut. I tillegg veks befolkninga mindre enn tidlegare antatt, og det spørst om me over ei periode no har bygd fleire bustadar enn me treng. Bustadinvesteringane er på veg ned, men frå rimeleg høge nivå, så om etterspørselen klarar og henge tritt med tilbodet framover er me litt usikre på. Bustadprisane vil nok halde seg rimeleg flate også i 2019. Høg gjeldsgrad blant norske hushaldningar, stigande renter og flate bustadprisar har gjort den gjengse konsument her på bjerget meir varsam. Me ser derfor at forbruket/konsumet særleg i andre halvår 2018 har utvikla seg lågare enn venta. Kjøpekrafta er også påverka av stadig høgare prisa, særskilt innanfor elektrisitet, og me ser at forbrukartilliten er noko redusert over dei siste 6 månadane. Ei positiv konsumutvikling er viktig for norsk økonomi sidan konsum står for ein stor andel av veksten i BNP. Sidan folk er i arbeid, og lønsveksten nok vil bli noko høgare i 2019 enn i 2018 trur me likevel at konsumet vil halda seg bra oppe også i 2019 jamt over. Særskilt sidan elektrisitetsprisane framover nok vil moderera seg noko i forhold til nivåa me har sett store delar av andre halvår 2018, og Norges Bank vil gå varsamt fram med renteaukane.

Me ventar difor ein vekst i 2019 på om lag 2,5 %, noko som er litt lågare enn det Regionalt Nettverk såg føre seg i førre spørjeundersøking i byrjinga av desember 18.

NOK

Nok ein gong har me for 2018 sett ei krone som har vore vesentleg svakare enn venta, og ikkje minst styrt av heilt andre forhold enn tradisjonelle drivarar store delar av året. Politisk uro, handelskonflikte, geopolitisk risiko, Brexit, Italia og andre utanforståande forhold har alle prega risikosentimentet i marknaden, og dermed appetitten for mindre sårbare valutaer som NOK gjennom året generelt. Når ein i tillegg i eit sånt klima har sett eit oljeprisfall på over 30 %, og ein markant sell off på internasjonale børsar på grunn av vekstfrykt har ikkje dette vore særskilt NOK positivt. Med andre ord har vi no i ei to års periode hatt ei krone som i lange periodar har vore styrt at totalt andre forhold enn dei underliggande forholda i norsk økonomi. Det har gjort det frykteleg vanskeleg å orientera seg i NOK landskapet. Twitter har betydd meir enn makro over lang tid no.

Slik må me nesten venta at store delar av 2019 vil bli også. Det er framleis ein del usikkerheit der ute, og det er avtalar som skal landast. Norsk Økonomi vil derimot framleis gå rimeleg bra i 2019 til tross for at  global frykt og usikkerheit ligg som eit mørkt lokk over det heile. Ei markant NOK styrking over dei neste 12 månadane mot 9,00 mot EUR verkar difor lite sannsynleg, sjølv om fundamentale forhold i norsk økonomi tilseier at det er om lag der me burde ligga i forhold til fair value modellar.

Som tidlegare nemnd så trur me at det meste av usikkerheita(KINA/USA, BREXIT) løyse seg i minnelege former, og at det vil betre det generelle marknadssentimentet. Ein meir tilbakelendt sentralbank i USA også når det gjeld eventuelle framtidige renteaukar vil også bidra til eit noko betre finansklima. Der er me allereie komne over dei siste to vekene etter nye signal frå fleire FOMC medlemmar.

Oljeprisen ligg no kring 60 USD fatet. Renteforventningane til Noregs Bank er prisa godt i den låge enden i forhold til kva Noregs Bank har kommunisert av renteaukar sjølv. Og fallet i NOK i Q4 har vore vesentleg større enn det både oljepris og børsfall kan forklara utifrå Importvegd kronekurs. Me har notert nivå over 109 på tampen av desember, eit nivå me knapt har sett historisk, og som definitivt ikkje gjenspeglar situasjonen i norsk økonomi for augneblinken.

Oljeprisforventningane for 2019 er kring 70 USD fatet jamt over. Så me må nesten vente noko høgare oljeprisar framover. I tillegg er det rom for ei markant reprising av den norske rentemarknaden og Noregs Bank. Høgare oljepris og større rentedifferanse mot utlandet utover i 2019 bør definitivt gi NOK noko støtte. Noko me ser betra likviditet allereie har gjort så langt i januar.

Me ventar difor at me i løpet av Q1 skal testa 9,50. Og at me for 2019 skal sjå nivå i EURNOK som var lågare enn det me såg i fjor kring 9,40. Eit brot på årsbotnen for 2018 kan gi nye NOK interesser om verda totalt sett ikkje går under i 2019 også. Det er derimot ei historie for seinare eventuelt. I prosent trur me likevel at USDNOK og CHFNOK har større nedside enn EURNOK 2019 sett under eitt, då me ventar eit lite EUR comeback mot USD og CHF særskilt i andre halvår. For 2019 så står me faktisk framleis godt for artikkelen «2019 – i glaskula til Multi Markets» som me publiserte i starten av desember 18. Den siste månadens turbulens har ikkje snudd opp ned på vårt marknadssyn, eller på internasjonal eller norsk økonomi generelt. Verda går ikkje under i 2019 heller.

Så får me håpa at 2019 er året der makro påverkar finansmarknaden meir enn tweets. Og at Trump viser forsoning i staden for å skyte frå hofta.  

Det vil gjera finansmarknaden noko meir forutseieleg og bidra til eit meir positivt klima for ein liten open økonomi som den norske, og for ein liten sårbar og perifer valuta som NOK.

Ha ei god helg.