Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Les mer


Rentemøte Noregs Bank 19.09.19

På førre rentemøte i august uttalte sentralbanksjef Olsen at norsk økonomi har utvikla seg om lag som venta etter pengepolitisk rapport i juni, men at den internasjonale usikkerheita har auka som følgje av intensivert handelskrig, Brexit og svakare vekstutsikter. Signalet han kom med er at renteutsiktene den nærmaste tida er lite endra, men at risikobiletet internasjonalt gjev auka usikkerheit kring renteutsiktene framover. Han unnlét å konkretisere noko særskilt om ei eventuelt renteauke no i september, og følgjeleg har pressemeldinga blitt tolka ulikt blant marknadsaktørane. Per tidspunkt er det både blant analytikerkorpset samt i marknadsprisinga forventa eit 50/50 sannsyn for renteauke på 25 bp. I det ligg det at me vil kunne forvente markante bevegelsar både i NOK og renter uansett utfall i morgon. Med NOK under press dei siste to månadane grunna risk off, er det i alle fall grunn til å tru at effekten vil vere større ved uendra rente enn ved heving. Det kan vere greitt ha i bakhovudet.

Les mer


NOK – Norsk økonomi går bra, ute går det verre…..
 • Norske nøkkeltal på den sterke sida, og det ligg an til fleire renteaukar frå NB.
 • Lågare global vekst, lågare globale rente- og inflasjonsforventningar tynger NOK.
 • FED vil kutte renta i haust, dette har svekka USD.
 • Moglege kutt også frå ECB seinare i haust, potensielt også meir QE?
 • Oljeprisen har stege i det siste, men er skjør i forhold til ei opptrapping av handelskrig og økt proteksjonisme.

Les mer


Rentemøte i Noregs Bank

Noregs Banks rentebeslutnad og nye rentebane vil bli offentleggjort komande torsdag klokka 10.00. Det blir utvilsamt ei renteheving på 25 bp på det komande rentemøtet, men det knyter seg stor spenning til den nye rentebana for prognoseperioden. Vi trur at NB vil auke sannsynet for ei ytterlegare renteauke til eit tidlegare tidspunkt, dvs. ca. 50/50 for september versus desember, samt at globale faktorar truleg vil tynge rentebana i den lange enden. I beste fall vil den lange enden vere upåverka, det vil seie to ytterlegare hevingar i prognoseperioden, men lågare globale inflasjons-, vekst- og renteforventningar har auka sannsynet for ei nedjustering av rentebana i den lange enden. Me trur likevel NB held rentebana uendra i den lange enden i denne runda, men oppjustera rentebana i den korte enden sidan utviklinga i norsk økonomi har vore noko sterkare enn venta.

Les mer


Noregs Bank – hauken i dueflokken.

Noregs Bank leverte som venta ein renteauke på 25 bp i dag. I går la vi fram ei forventning til ny rentebane som indikerte at den lange enden ville bli nedjustert med 25 bp, slik at vi for prognoseperioden kunne vente oss fire renteaukar på 25 bp i staden for fem slik rentebana for desember viste. I tillegg spådde vi at neste renteauke ville kome tidlegare enn det som no låg til grunn(desember), noko den nye rentebana også bekrefta. Noregs Bank opnar til ei viss grad opp for ein renteauke allereie i juni, men september framstår som det mest sannsynlege scenarioet. Noregs Bank har difor mest vektlagt innanlandske forhold i den korte enden av rentebana. Norske makrotal tilseier eigentleg ei høgare rentebane, noko NB hensyntek. Over tid er det uansett grunn til å tru at norsk økonomi i større grad vil bli påverka av konjunkturane ute, og me fekk derfor ei svak nedjustering i den lange enden.

Les mer


Noregs Bank – ein hauk blant duer.

Det går rimeleg bra i norsk økonomi. Og det har det gjort ei stund, utan at det nemneverdig har slått ut i marknadsprisinga. Korkje i NOK eller i norske renter. Bekymring kring global vekst og geoplitisk- og politisk- usikkerheit har tynga appetitten for NOK, og det vil det nok framleis gjere framover. Me trur uansett på ei viss form for reprising av den norske krona og norske renter i kjølvatnet va morgondagens rentemøte. NB vil heve renta i morgon med 25 bp og framleis bekrefte at norske renter skal vidare opp, men i små og gradvise steg. I forhold til marknadsprisinga skal det mykje til for NB å skuffe marknaden i morgon, men det knytter seg stor usikkerheit til kva NB vil levere i den nye rentebana. Nasjonale forhold tilseier ei auka rentebane, medan internasjonale forhold tilseier ei lågare rentebane. Det er difor store sprik mellom kva meglerhusa forventar i neste prognoseperiode. NOK har styrka seg litt dei siste 14 dagane, mellom 1-2 % mot dei fleste valutaer. Det skuldast nok at marknaden prisar inn morgondagens auke, samt har noko meir tiltru til høgare renter framover. Me tur uansett det kan vere rom for meir, sjølv om me også forventar ei lågare rentebane i den lange enden. Ein skal ikkje undervurdere kva ei fysisk renteendring gjere med psykologien i marknaden, og med ein sentralbank som faktisk hevar renta og samtidig bekreftar små og gradvise renteaukar framover, er det vanskeleg å tru på noko anna enn at appetitten for NOK vil kunne auka i denne runda.  Så kva med den nye rentebana ? ;

Les mer


Noreg og NOK – Nothing really matters……

Over dei siste par åra har me ved fleire høve sett markante NOK svekkingar. Årsaksfaktorane har variert, men me kan no oppsummere så godt me kan det som har vore nemnd som dei viktigaste. Frå mars til juni 2017 gjekk me frå om lag 9,00 til 9,50 mot EUR, og årsaka var i hovudsak skuffande norske inflasjonstal i mars. I oktober same år blei marknaden bekymra for at bustadprisane i Noreg kom til å falla markant, og me gjekk frå ca. 9,25 i oktober til ein topp kring 9,99 i desember. I 2018 gjekk me frå årsbotnen 9,40 til om lag 9,80 mellom midten av juli til byrjinga av september. Rufs kring Italia, innføring av tollbarrierar Kina/USA, Brexit, Tyrkia(politisk/geopolitisk uro) var vel det som tynga mest denne perioden visstnok. Og etter å ha styrka seg att til 9,45 i oktober, vart det då ei ny runde NOK svekking grunna frykt for global vekst, lågare renteforventningar internasjonalt. Me fekk eit markant børsfall over heile fjøla med tilhøyrande fall i oljeprisen på mellom 30 og 40 %, og NOK nådde ein topp på 10,06 i desember. I all hovudsak kan me i alle fall konkludera med at alle rundar med NOK svekkingar over dei siste par tre åra har skyldast heilt andre ting enn norske makroøkonomiske forhold. Og marknadssentimentet/risikovilje (politikk/børs/oljepris) har gått igjen som forklaringsvariabel.

Les mer


Noreg – Lykkeland……

NRK kom med ein ny serie i fjor haust som handla om starten på det norske oljeeventyret, og som vart kalla «Lykkeland». Eit høveleg namn, og funn av olje blei starten på det velstandseventyr som me har opplevd her på berget dei siste 50 åra. Oljeverksemd blei ein dominerande faktor i norsk økonomi, og er framleis Noregs største næring målt i verdiskaping, statlege inntekter, investeringar og eksportverdi. Totalt sett sysselset petroleumssektoren ca. 175-200k personar direkte eller indirekte, og for 2019 vil den vere den viktigaste vekstdrivaren i norsk økonomi. Noko dagens veksttal for 4 kvartal er eit godt døme på. Veksten for 4 kvartal blei 0,9 % k/k, mot venta 0,7 % k/k frå Noregs Bank si side, og petroleumssektoren var den viktigaste bidragsytaren.

Les mer


Januar 2019 – nesten “same procedure as last year”….

Etter å ha fått juling i desember har NOK styrka seg markant mot dei fleste valutaer i januar. EURNOK, USDNOK og CHFNOK er ned kring 40 øre frå toppen i desember, og me ser om lag tilsvarande utvikling som me gjorde i fjor. Forskjellen er at me då starta på eit noko lågare utgangspunkt og me på denne tid handla så vidt over 9,50 i EURNOK. Bevegelsen målt i øre er om lag lik. NOK styrkinga har fleire årsaker, men hovudrivaren verkar å vere ei betring i det globale risikosentimentet, som hovudsakeleg har vore det som har tynga NOK over dei siste to-tre månadane.

Les mer


Prognosar fyrste halvår 2019

I ei verd prega av stor finansusikkerheit så er det ikkje så enkelt å kome med spådomar om korleis marknaden vil utvikle seg i fyrste halvår når så mange marknadstema er uavklart. Me har handelskonflikta som marknaden ynskjer ei avklaring kring, me har Brexit som ein framleis ikkje klarar einast om, og me har avmatande globale vekstutsikter som marknaden fryktar kan ende i global resesjon litt opp og fram. Det er likevel ein del ting som tyder på at fyrste halvår ikkje nødvendigvis kjem til å bli like turbulent som marknaden tilsynelatande frykta i desember. For børs og NOK kan me nemna følgande;

Les mer


Norsk Økonomi i 2019
 • Norsk økonomi ser ut til å veksa over trend også i 2019. Dersom me får landa både handelsavtale mellom USA og Kina og ein mjuk Brexit verkar det som Norsk Økonomi kan veksa meir i 2019 enn i 2018.
 • Veksten vil hovudsakeleg bli drive av høgare oljeinvesteringar, noko betre lønsvekst samt ei sterkare offentleg satsing på infrastruktur.
 • Arbeidsmarknaden vil nok strammast til ytterlegare, men med bra jobbvekst og stadig høgare kapasitetsutnytting ute i bedriftene så vil nok ledigheita gå ned i ei lågare takt framover.
 • Inflasjon fortset stadig og overraske på oppsida av Norges Banks forventningar. Noko skuldast svak NOK, men også det innanlandske prispresset har tatt seg jamt opp.
 • Noregs Bank ser føre seg å auka renta to gongar i 2019, i mars og september/desember, og to til i perioden 20-21. Mars auken er me i alle fall rimeleg sikre på kjem. 20-21 er langt opp og fram til basert på usikre internasjonale forhold.
 • Me ventar at oljeprisen vil fortsetta mot 70 USD fatet i 2019, og at rentedifferansen mot utlandet vil auka i favør NOK. Dette er tradisjonelt NOK drivarar, som burde ta NOK sterkare.

Les mer


2019 – I glaskula til Multi Markets.

Internasjonalt

 • Den globale veksten vil avta ytterlegare, men me ser ikkje føre oss noko resesjonsfare det neste året. Til tross for indikasjonar på resesjon, blant anna ei invertert rentekurve i USA, er resesjonspøkelset lenger opp og fram enn 2019. Dog vil det vere eit tema på agendaen spesielt andre halvår 19.
 • Me ventar at USA og Kina blir samde om ei handelsavtale i løpet av fyrste halvår 2019.
 • Politisk risiko kring Brexit og Italia vil nok dominere nyhendebiletet ei periode til, men avta etter kvart, samstundes som dei økonomiske konsekvensane av uroa bør vere begrensa.
 • Framveksande økonomiar vil framleis slite grunna stigande amerikanske renter og høg gjeld, men me ventar ingen spin off effektar.
 • Når det gjeld pengepolitikk vil dette framleis divergere i favør USA som er i tilstrammingsmodus. Japan og EU sit på sidelinja, og vil gå varsamt fram, sidan inflasjonspresset framleis er begrensa. I EU har derimot lønnsveksten tatt seg godt opp, og me ventar tiltakande inflasjon på sikt. Dette vil endre biletet særskilt i EURUSD utover i 2019.

Les mer


Oljeprisen – ned 25 % på 6 veker.

For 6 veker sidan nådde vi ein topp i oljeprisen på nesten 86 USD fatet, og vi handlar no 63 USD fatet. Det er ein nedgang i pris på omlag 24 %. Det er heftig, særskilt på så kort tid, og når verdsøkonomien eigentleg går nokolunde bra. USDNOK var 8,16 når oljeprisen var 86 USD fatet, og det gir ein oljepris i NOK på 701 NOK fatet. Målt i NOK er det eit oljeprisnivå vi knapt har sett i historia. Ein må tilbake til 2014 når me hadde oljeprisar kring 120 USD fatet og 6,00 i USDNOK for å finne tilsvarande NOK prisar. Ein treng ikkje vere rakettforskar for å skjøne at det er bra for AS Norge. Når ein i tillegg veit at oljebransjen jamt over har redusert kostnadar med 20 – 30 % dei siste åra, så gjere det ikkje akkurat situasjonen dårlegare. Av den grunn veks også oljeinvesteringane, og for 2019 er det venta ein vekst på 10-12 %        

Les mer


Oljeprisen tyngar NOK
 • Litt svakare NOK førre veke til tross for eit noko meir positivt børsentiment. Fallet i oljeprisen verkar å vere det som held NOK på den svake sida.
 • Noko betre børsentiment burde kunne løfta EURUSD litt førre veke også, men svake europeiske tall, samt politisk uro fortsett å tynge EUR.
 • No når mellomvalet i USA er overstått har børssentimentet betra seg ytterlegare, og me har sett noko svakare USD i og med at gjennomføringskrafta for Trumps politikk blir svekka av at han har mista Representantanes Hus til Demokratane.

Les mer


Uroleg oktober – tiltakande volatilitet.

 

Italia

Det italienske statsbudsjettet er framleis ein viktig drivar for marknadssentimentet sidan kommisjonen i EU ikkje aksepterte budsjettet, og bedde Italienarane om at forslaget blei revidert. EU vil dermed følgje Italia med argusauge framover, og utviklinga i denne saka vil framleis prege marknaden framover. Dei tre største ratingselskapa unnlèt derimot og nedgradere Italiensk statsgjeld no i oktober, slik at den framleis har investment grade status, og til tross for negative utsikter skal det mykje til om me får ei nedgradering på eit seinare tidspunkt.

Les mer


 NOK tilbake i range.
 • EURNOK er tilbake i range. Det fundamentale ser bra ut for NOK, men eit svakt risikosentiment hindrar NOK styrking.
 • Me trur at Riksbankens rentemøte blir viktigare for NOK en Noregs Bank sitt møte denne veka.
 • Noko sterkare USD siste par dagar grunna økt geopolitisk risiko, men EURUSD framleis i 1,1450-1,1750 rangen me stort sett har sett i år.

Les mer


NOK med frisk bris i segla
 • Litt betra risikosentiment og høgare oljepris
 • Spekulantane på bana og kjøper NOK att.
 • Det fundamentale i norsk økonomi er framleis sterkt, men internasjonale forhold held den markante NOK styrkinga att.
 • Handelskonfliktar, Brexit og budsjettproblematikk i Italia tyngar marknaden, og vil vere fokus i oktober.

Les mer


Noregs Bank – ein potensiell gamechanger for NOK?

 

Ser ein på utviklinga i norsk økonomi har ikkje det gitt særleg støtte til NOK i 2018. Det er særleg det internasjonale risikosentimentet som i stor grad har styrt NOK bevegelsane så langt i år. Det komande rentemøtet i Noregs Bank har potensial til å kunne styrke NOK, men vil NB levere ei rentebane som har potensial til å bli ein gamechanger for NOK i 2018 eller vil internasjonale forhold framleis vere hovuddrivaren framover? Den som leve får sjå. Det einaste som er sikkert er at det komande rentemøtet vil gi NOK ei viss form for støtte, men ser ein 2018 under eitt verkar dei internasjonale forholda såpass usikre at risikopremien på NOK mest truleg ikkje forsvinn med det fyrste. Når det er sagt, så ser 2019 ekstremt lovande ut for norsk økonomi, og jo fleire handelsavtalar Trump og USA landar framover, jo betre risikosentiment, og jo lysare ser det ut. Det må på eit eller anna tidpunkt også slå ut i sterkare NOK. Før eller seinare.

Les mer


NOK – 2 månader med samanhengande motvind over sumaren.

Norske kroner har svekka seg mykje mot dei største valutaene sidan 1 juli 2018. Her følger ein oversikt over bevegelsen i dei mest handla kryss mot NOK over sumaren. Samt snittkursar for året i dei same kryssa. NOK svekkinga er ikkje eit resultat av fundamentale norske forhold, men eit resultat av meir uro internasjonalt. Noko eg vil forsøke vise. I tillegg er der ein viss samanheng i turbulente tider til at NOK/SEK blir sett litt under eitt, og med stor usikkerheit tilknytt svensk økonomi, og politiske situasjon har det prega NOK over sumaren til tider.

Les mer


NOK famlar i blinde…..
 • NOK og SEK slit i eit stadig meir utfordrande risikosentiment…
 • Usikkerheit kring det svenske valet tyngar skandinaviske valutaer
 • Riksbanken seier neste renteauke kjem i desember eller februar, og nedjustera rentebana med inntil 7bp i prognoseperioden.
 • Noregs Bank vil heve renta med 25 bp på komande rentemøte 20 september.

Les mer


NOK - Ikkje ei norsk historie..

Importvekta har NOK faktisk styrka seg noko over den siste veka grunna betra risikosentiment og stigande oljepris. Handelsvekta er NOK omlag 0,5 % sterkare målt ved I44, noko som hovudsakleg skuldast ei styrking mot USD på i overkant av 2 %. I tillegg har nedgang i GBPNOK og JPYNOK bidratt. Dog er dette snarare ei EURUSD, EURGBP og EURJPY historie enn ei NOK styrking, og summa summarum har me stort sett ei kontinuerleg NOK svekking over dei siste par månadane om me ser bort frå dei siste 5-8 dagane. Her følgjer ei lita oppsummering av den siste veka;

Les mer


Valutaoppdatering

EURSEK

Vanskeleg vere positiv til SEK på kort sikt etter inflasjonstalla i juli på 1,3 %. Det er godt under Riksbankens anslag, om ein justera for oppsvinget i energiprisar, og vil nok medføre at Riksbanken utset den førespegla renteauken i desember 18. SEK slit også med stigande internasjonal risikoaversjon, samt usikkerheit rundt valet den 9 september som kan vise seg å bli relativt dramatisk. Dette bidreg til eit dårleg SEK klima i Q3, og me ser føre oss ein 10,20-60 range ut året i hovudsak

Les mer


Valutaoppdatering

 

EURNOK

På rentemøtet i Juni stadfesta Noregs Bank ein renteauke på 25 bp i september, og løfta rentebana med minimum 5 bp for 2019 og 2020. Dette burde gitt ei markant sterkare krone, og me er særs overraska over at vi ikkje har etablert oss under 9,40. Handelskonfliktar, svakare internasjonal vekst, oljepris under press og tradisjonelt sesongmessig svak NOK i Juli kan nok forklare dette. Når likviditeten og aktiviteten tek seg opp utover i august, er me rimeleg overtydd om at NOK skal kunne gå sterkare mot dei fleste valutaer. Risk er sjølvsagt at handelskrigen eskalerer utover alle proporsjonar framover, eller eit ytterlegare markant fall i oljeprisen. I Q3 ventar me handel hovudsakleg i 9,30-50 rangen, og eit potensielt brot på nedsida av 9,30.

 

Les mer


Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

Les mer


And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Les mer


Vekerapport 23/2018
 
The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

Les mer


Vekerapport 22/2018

 

Sommaren er her…

Vèrmessig har den vore her ei stund allereie sjølv om det no meldast om lågtrykk neste veke på disse kantar. Blir det gråvêrsdagar også for NOK framover? Mykje avgjerast denne veka med regionalt nettverk og inflasjonstal, og resultatet av Noregs Bank veka etter. Samstundes har me neste veke rentemøte i både USA og Eurosona, og sjølv om ei renteauke er spikra i USA, og ECB var forventa fram til i førgårs og vere relativt nøytrale, knyttar det seg no vesentleg meir spenning til desse to møta enn det gjorde førre veke. ECB medlem Praet framsto meir haukete i si tale denne veka, og marknaden byrja å tru på at me kunne få vite noko rundt avslutninga og utviklinga for QE allereie på neste rentemøte. Frå USA knyttar det seg stor spenning til om det blir berre tre eller fire renteaukar i år, og vegen vidare for 2019. Denne veka vil avgjere mykje av kva me kan forvente av bevegelsar over sommaren. Og på toppen av det heile, har me G7 møtet i helga, der handel og tariffar sikkert nok vil stå øvst på agendaen. Me får ta ein ting av gongen;

 

Les mer


Vekerapport 21/2018
 
Noregs Bank – Septemberauke?

Torsdag 21 Juni kjem Noregs Bank med ny pengepolitisk rapport, der me forhåpentlegvis får eit endeleg svar på om me kan spikre fast ei renteauke på 25 bp i september eller ikkje. Denne veka har me fått tre avgjerande tall for kva me kan forvente i den komande inflasjonsrapporten. Det er tala frå oljeinvesteringane, detaljhandel samt dagens ledigheitstal.  EI vurdering av disse opp mot ei eventuell septemberauke finn ein under. Tyngda på vektskåla for Noregs Bank slik me ser det vil uansett vere inflasjonstala den 11 juni samt tal frå regionalt nettverk 12 juni. Per dagens dato og basert på gjeldande informasjon anser me ei renteauke i september som rimeleg sannsynleg.

Les mer


EURUSD – Sterk USD på kort sikt, men deretter svakare igjen.

 

EURUSD fortsette å teste lågare, og har på litt over ein månad gått frå 1,24 til rett i overkant av 1,15 i går ettermiddag. At USD skulle styrke seg litt kortsiktig var kanskje ikkje så overraskande i seg sjølv, men at bevegelsen skulle bli så stor på så kort sikt kom nok relativt overraskande på mange. I denne vetle teksten skal me seia litt om kvifor USD har styrka seg, og kvifor den sannsynlegvis vil halda seg sterk rundt disse nivåa på kort sikt, sei 3-6 månedar. Den har gått mykje allereie, og mykje EUR negativt verkar å vere innprisa. Nedsida her i frå bør difor vere eit lengre lerret å bleikje. Ser me lenger fram bør oppsida vere det føretrekte caset for den strategiske investor. Kvifor skal me komme vidare inn på.

 

 

Les mer


Vekerapport 20/2018

Status prognoser og anbefalingar så langt i 2018

EURNOK

Vi har vore særs positive til NOK i 2018 då vi såg føre oss et betre vekstbilete, eit strammare arbeidsmarknad og høgare oljepris. Av den grunn sa me difor også i Q1 at risikoen for ein tidlegare renteauke frå Noregs Bank enn fyrste kvartal 2019 var høgst reell, og at dette ville gagne NOK i 2018. Fyrste renteauke er framskunda til september og me nådde kursmålet vårt på 9,50 for Q1 allereie i midten av mars. Sidan det har NOK slitt noko på grunn av noko svakare nøkkeltal, mindre risikovilje grunna økt politisk og geopolitisk risiko, og me har etablert ein 9,47-75 range som vi no testa nedre del av. Marknaden prisar no i stor grad inn ein septemberauke, og det det skal mykje positive makrotal til framover for at ein tidlegare auke enn september skal kome på agendaen. Vegen vidare er difor usikker, og me ha vore tydelege på at me anbefala å ta delgevinstar på desse nivå. Årsaka til det er rimeleg enkel. NOK vil vere meir utsett for svake nøkkeltal framover enn gode.

Les mer


NOK det siste året – Ei forunderleg historie…

Både vi og dei fleste andre norske aktørar har vore svært overraska over den store NOK svekkinga vi har sett sidan sumaren 2017. Frå nivå rundt 9,30 til om lag 10 på toppen rett før årskiftet har vi derimot kome noko ned att, men burde vi kanskje kome noko lenger? Etter ein test av 9,50 av kurstargetet vårt for mars allereie i februar har EURNOK stort sett handla på 9,60 talet den siste månaden. Er pluss 9,50 det me kan forvente i EURNOK framover?? La oss difor gå gjennom alle variablar som blei nytta til å forklare NOK svekkinga i fjor, og om det framleis eksistera forklaringar ved disse som tilseier at NOK framover framleis skal handle på den svake sida. Det me trass alt ser er at oljeprisen er stigande, vekstmomentum i norsk økonomi er stigande og breiare basert, og rentedifferansen har auka mot utlandet. Implisitt burde det tradisjonelt sett styrka NOK.

Alle disse årsakene nedover blei i fjor haust nytta til å forklare den svake NOK utviklinga. La oss gå gjennom dei punkt for punkt.

Les mer


Vekerapport 19/2018

Denne veka

Makro

Dei to viktigaste begiveneheitene denne veka har vore rentemøtet i Noregs Bank og inflasjonstal frå Eurosona. Noregs bank haldt som venta styringsrenta uendra på 0,5 % i dag. Hovudstyrets vurdering er at den økonomiske oppgongen fortsette og at kapasitetsutnyttinga nærmar seg normale nivå. Underliggande prisvekst er derimot lav, men med høgare kapasitetsutnytting er det venta at prisveksten og lønningar vil auke framover. Hovudstyret vurderer oppgangen i norsk økonomi til å vere omlag i tråd med biletet som blei skissert i pengepolitikk rapport i mars. Utsiktene og risikobiletet tilseier framleis at styringsrenta vil bli satt opp etter sumaren i år. Ei heving i september ligg dermed fast, heilt i tråd med det me skisserte i forkant.

Inflasjonen i Eurosona fortset og vise ein svak tendens. Det var venta ein kjerneinflasjon på 0,9 % å/å, men den endte på 0,7 % å/å. Prognosen for ECB er 1,1 % for 2018, og me er no godt på nedsida av dette. Det skuffande talet kan delvis forklarast av påskeeffektar, men underliggande inflasjon er og blir ein verkebyll for ECB.  Slik det ser ut no er det relativt stort sannsyn ofr at ECB må fortsette aktivakjøp utover september, og at den forventa renteauken i 2019 skyvast ytterlegare ut i tid.

 

Les mer


Vekerapport 18/2018

Denne veka

Makro

Ei veke med ei rekke makrostørrelsar, der rentemøta i Sverige og ECB må seiast vere dei viktigaste veka sett under eitt.

Riksbanken reviderte ned rentebana i tråd med forventningane for både 2018 og 2019. Fyrste renteauke er no venta i Q4. Riksbanken gir heller ikkje noko støtte til SEK. Svekkelsen av SEK er ikkje ei bekymring for Riksbanken. Banken seier det er vanskeleg å forklare svekkelsen den siste tida, men at dei anser den for å vere midlertidig. Riksbanken forventar dermed ei styrking av SEK framover, men SEK ventast å vere svakare enn det dei såg føre seg på førre møte. Ting tyder på at ein er avhengig av svak SEK, auka importprisar, for å hindre at inflasjonen blir for låg. Riksbanken reviderte ned inflasjon dei neste to kvartala, men opp ved årskiftet. Dette er i tråd med å utsetje fyrste renteauke til Q4. Til tross for ei rentebane i tråd med forventningane handlar EURSEK no 13 øre svakare enn før møtet. 10,53. Mykje tyder på at marknaden ikkje trur heilt på Q4 likevel, at renta fyrst vil bli auka i 2019, samt at Riksbankens uttalelsar rundt SEK ikkje akkurat underbygga ei SEK styrking. Nedsida i EURSEK blir dermed eit stadig lengre lerret og bleike diverre.

Les meir


Vekerapport 17/2018

Denne veka

Det har vore ei stille og roleg veke. Eigentleg. Knapt nok bevegelsar i samtlege kryss, om me ser bort i frå GBP. GBPNOK har kome frå nivå rundt 11.15 til 10.95 her no i morgontimane. GBP starta veka med vind i segla etter veldig gode arbeidsmarknadstal måndag der både sysselsetting og lønsvekst var betre enn venta, og GBPNOK gjekk frå 11.05 til 11.15. Onsdag kom derimot inflasjonstalla ut 0,2 % svakare enn forventa, samstundes som detaljhandelen skuffa noko i går, det drog GBPNOK til om lag 11.00. Når sentralbanksjef Carney i tillegg sådde tvil om at det kjem noko renteauke i Storbritannia i mai i går ettermiddag tok det GBPNOK til 10.95. Me har derfor plukka delgevinst på vår short GBPNOK anbefaling  på 11- tallet i intervallet 10.95 – 11.05 her. Vår vurdering om at marknaden prisar inn ein for aggressiv Bank og England i 2018, trur eg skal bli meir framtredande utover. Vi opprettheld difor vår anbefaling av at GBPNOK er shortkandidat på 11 – talet, og at intervallet 10.80 – 11.15 framleis er intervallet å spele på.

EURNOK har om lag handla sidevegs heile veka pluss/minus 9,60. 9,63 på det høgste, og 9,57 på det lågaste. Ikkje akkurat veldig mykje å trade på. Vi anbefalte å ta på shortposisjonar frå 9,63 og høgare, og å ta delgevinst frå 57/58 og lågare. Det gjeld framleis. Same story i EURSEK eigentleg med 10,44 på toppen og 10,35 i botn. Vi har solgt i dette intervallet for kundar, og avventar ein noko større korreksjon då SEK verkar strekt. I vekerapporten for 2 veker sidan anbefalte med short CADNOK på nivå over 6,10, me ligg no 6,14 og har notert 6,20 på toppen. Short CADNOK i intervallet 6,10-20 står vi for fortsatt. I tillegg har vi anbefalt short SEKNOK over 93,50, noko som var eit kjempecase. Me har plukka gevinst for fleire under 92 denne veka. Short SEKNOK er framleis eit case for korreksjonar over 93. Ligg no 92,60.

Vi anbefalte også long EURUSD rundt 1,2230, og me handlar no 1,2330, etter å ha testa 1,24 så vidt denne veka. Nok ein fin trade, og long EURUSD under 1,2250 er framleis gjeldande, for gevinstplukking 1,2350 pluss. I JPYNOK held rangen 7,20-45 fortsatt, og me har plukka delgevinstar mellom 7,20 og 7,30 her. På sikt trur me at JPYNOK skal bryte på nedsida, og short JPYNOK på nivå 7,30 pluss er difor framleis gjeldande på eventuelle korreksjonar.

Les meir


Vekerapport 16/2018

Betraktningar rundt NOK

Oljepris

Me ser stadig kommentarar at utviklinga i oljepris p.t er ein viktig faktor for NOK. Historisk sett stemmer dette , men ser ein på charts det siste året fortel det ei litt anna historie. NOK og oljepris er framleis dekobla slik eg ser det. Oljeprisen spelar i beste fall ei rolle for NOK i andrerunde effektar gjennom at høgare oljepris, gir betre vilkår for oljenæringa, betre utsikter for oljesektoren, strammare arbeidsmarknad og potensielt høgare vekst framover. Med andre ord virkar høgare oljepris kanskje positivt på NOK, men då med eit visst tidsetterslep. Stigande oljepris betyr ikkje nødvendigvis sterkare NOK. Jamfør den siste vekas bevegelse.

Eit lite eksempel; Johan Sverdrup feltet. Med oljepris på 120 USD fatet i 2014, snakka ein om at Johan Sverdrup feltet ville vere lønnsomt med oljeprisar rundt 50-55 USD fatet. No viser det seg at feltet er lønnsomt på 20 USD fatet. Med andre ord bransjen, leverandørindustrien etc har gjennomført ein enorm kostnadsreduksjon dei siste 3-4 åra.  Så for dette feltet er det no like lønnsomt per fat med oppstart i 2019 på prisar på 70 USD fatet, som det vil vore med det gamle kostnadsnivået i 2014 på 100 USD fatet.

Les meir


Vekerapport 15/2018

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” -Benjamin Franklin

Synes denne setninga oppsumerar den siste vekas marknadsuro ganske fint. Trump raslar med sablane, spreiar relativt mykje usikkerheit i børsmarknaden, som også får store FX konsekvensar. Dog bjeffar Trump som regel meir enn han bit, slik at det godt kan hende at enden på visa av sagaen om tollbarrierar endar med konstruktive forhandlingar og eit leveleg utfall for begge partar i andre enden. For som han ein gong sa;

“Money was never a big motivation for me, excepts as a way to keep score. The real excitement was playing the game” -Donald Trump

Ein ting er i alle fall sikkert. Det vil vere eit spel framover. Det vil vere uforutsigbart, og mykje av marknadsbevegelsane vil i stor grad kanskje ikkje pregast så mykje av fundamentale økonomiske forhold på kort sikt, men, sagt litt på spissen, av «twitter tweeds», og nye opplysningar om tolltvisten mellom Kina og USA. Meir furore rundt dette, som denne veka har vore eit eksempel på, har tynga mindre valutaer som NOK/SEK, sjølv om i alle fall NOK har henta seg noko inn att etter ein topp på 9,71 i starten av veka. EURSEK vakar rundt 9.30, opp 25 øre sidan påskeveka. Utviklinga av denne tolltvisten vil nok prege marknadane i neste veke også.

Les meir


Vekerapport 11/2018

Noregs Bank bekreftar renteauke i september

I førre vekerapport annonserte vi at vi trudde på ei heva rentebane og ei bekrefting på at fyrste renteauke ville kome i september i forbindelse med
rentemøtet. Dette blei også utfallet, og det er også eit visst sannsyn for at den fyrste renteauken kan kome tidlegare, i juni, men dette vil avhenge
av nøkkeltalsutviklinga framover. Årsakene til ei framskunding av den fyrste rentehevinga begrunnar NB på om lag på fylgjande måte;

Dei påpeikar økonomisk oppsving hjå våre nærmaste handelspartnarar, og at dei globale rentene er på veg opp. Arbeidsmarknaden synes noko strammare enn
det ein tidlegare har lagt til grunn, og investeringstakten er høgare. Både veksten internasjonalt og her på bjerget ser ut til å bli noko høgare
framover enn det som tidligare er skissert, og lønnsveksten viser tiltakande styrke i enkelte land. Prisveksten heng derimot noko att jamt over heile fjøla.

Les meir


Vekerapport 10/2018

Renteauke i September

Det har vore ei travel veke i Noreg.  Finansdepartementet introduserte nye retningslinjer for pengepolitikken førre fredag ved å senke inflasjonsmålet frå 2,5 % til 2,0 %. Implisitt betyr dette at Noregs Bank allereie er nærmare målet, og at det slik sett tilseier større sannsyn for ein tidlegare renteauke. Eit inflasjonsmål på 2,0 % er i tråd med inflasjonsmålet til våre handelspartnerar. Hovudårsakene til lågare inflasjonsmål er at oljeinntektene no er lågare enn tidlegare, og at ein difor ikkje ser nokon avgjerande argument for at vi skal ha eit høgare inflasjonsmål enn andre land. NOK styrka seg umiddelbart 10-12 øre på nyhenda, ned mot 9.55, i og med at dette isolert sett opna opp for ein tidlegare renteauke, men bevegelsen var kortvarig. Trump og tollsatsar på aluminium og stål er det som hovudsakeleg har stått i fokus internasjonalt denne veka, noko som har prega børsstemninga og gjort investorar nervøse for ein potensiell handelskrig litt opp og fram. For ein liten og perifer valuta som NOK er ikkje dette eit godt klima, og vi har i løpet av veka handla i overkant av 9.70. Seinast i går formiddag.

Les meir


Vekerapport 9/2018

Valutamarknaden i Q1

 

Vi gjekk inn i 2018 med fylgjande anbefalingar i diverse valutakryss, sjå tabell under. I tillegg har vi i Q1 lagt på eit par case. I tabellen ser ein også status så langt.

Vi vil vidare gi ei vurdering av disse kryssa så langt i Q1, og for vegen vidare.

 

Produkt

Kurs / dato

Kursmål
3 mnd

Kursmål
6 mnd

Kursmål
12 mnd

Kurs 05.03.2018

EURNOK (Selg) 

9,8500 / 31.12.2017

9,5000

9,3000

9,1000

 9,62

SEKNOK (Selg)

1,0030 / 31.12.2017

0,9700

0,9500

0,9300

 0,9470

CHFNOK (Selg)

8,4250 / 31.12.2017

8,0500

7,8000

7,6000

 8,33

EURCHF (Kjøp)

1,1630 / 29.01.2018

1,18

1,19

1,20

 1,1540

EURSEK (Selg)

9,9950 / 22.02.2018

9,7800

 

 

 10,15

CHFSEK (Selg)

8,8200 / 05.03.2018

 

 8,3000

 

 8,80

 

Les meir for vår vurdering

Les meir


Vekerapport 7/2018

Høgare styringsrenter

Sidan Sist

Frå Noreg fekk vi førre fredag inflasjonstal for januar. Underliggande prisvekst endte på 1,1 %, noko som var godt under konsensus på 1,5 %, og Noregs Banks anslag på 1,4 %. NOK svekka seg umiddelbart 7-8 øre på dette i kjølvatnet av tala. Verdt å merke seg er at det var særleg sal på kle som trakk inflasjonen ned, og dette vil korrigerast når salet er over. I tillegg trakk flyprisar i same retning, desse er derimot volatile, og kan kjapt reverserast. Summa summarum var det difor ein del støy i januartalla, og Noregs Bank ser nok litt gjennom fingrane på dette talet når det gjeld utarbeidinga av den nye rentebana i mars. Inflasjonstalet for februar vil derimot bli særs viktig for å bekrefte Noregs Banks syn om at inflasjonen over tid er tiltakande.

Frå USA fekk vi derimot ein prisvekst som var høgare enn forventningane. Kjerneinflasjonen auka med 0,35 %, medan det var venta 0,2 %. På årsbasis haldt difor inflasjonen seg på 1,8%, mot konsensus på 1,7 %. Den underliggande prisveksten dei siste tre månadane viser no ein årleg trendvekst på 2,9 %, i overkant av inflasjonsmålet, og breiddt basert. Den sterke prisveksten spikra renteheving i mars frå FED, og auka sannsynet for fire kontra tre rentehevingar frå FED i år. Marknaden prisar no inn ca 20 % sannsyn for 4 rentehevingar. Som nemnd i førre vekerapport har auka inflasjonsforventningar, og dertil høgare styringsrenter ført til ein korreksjon på børsane dei siste 14 dagane. Talet sendte børsane umiddelbart i raud, men dei globale vekstutsiktene, samt selskapsinnteninga er stadig god, slik at det verste fallet har roa seg denne veka, og vi ser teikn til svak børsoppgang att.

Les meir


Vekerapport 5/2018 

Børsuro og svakare NOK.

Sidan sist

Veka har vore prega av fallande børsar over heile fjøla, og dei fleste indeksar er ned 8-10 % dei siste dagane. Reprisinga i aksjemarknaden er hovudsakeleg drive av økte inflasjons- og renteforventningar. Eit skift som fekk vind i segla med den amerikanske sysselsettingsrapporten førre fredag. Rapporten indikerte ein lønnsvekst på 2,9 % i USA, noko som er det sterkaste talet for lønnsvekst sidan 2009. Dette bidrog til at marknadsaktørane i større grad fekk tru på at det kan kome fire renteaukar frå FED i år. Større sannsyn for ein betydeleg oppgang i styringsrentene har dratt dei lange marknadsrentene ein del høgare, noko som implisitt betyr økt diskonteringsrente. Dette gir implisitt lågare verdi av framtidige kontantstraumar og ergo noko lågare aksjeprising.  

I tillegg har ein i praksis hatt ein 14 månaders ukorrigert børsoppgang jamt over, noko som er særs uvanleg. Når ein då fyrst får ein korreksjon er det naturleg at psykologi/frykt pregar bevegelsen, og det kan difor gå rimeleg fort på kort sikt, slik vi har sett dei siste to tre dagane. I dag er det derimot brei børsoppgang på dei fleste børsar globalt, så det virkar kanskje som det verste er over. Stadig litt tidleg å konkludere, men vi er overtydd om at dette i verste fall er ein korreksjon på 10-15 % snarare enn eit potensielt børskrakk. Hovudårsaken til det er at den globale veksten er sterk og bredt fordelt. Verdsøkonomien er i ein oppgangskonjunktur.

Børsuro og stigande fryktindeks, VIX, er ikkje positivt for vår vetle og lite likvide krone. NOK har den siste veka svekka seg omlag 20 øre mot EUR og 25 øre mot CHF på det verste, sjølv om vi no har korrigert ein 7-10 øre sterkare att. Noko lågare oljepris dei siste dagane, frå 70 til 67 USD fatet har nok også bidratt litt til svekkinga. Når det er sagt så bør denne korreksjonen nyttast til å løde opp med NOK att, for som vi skal sjå er det fundamentale i norsk økonomi på den sterke sida.

 

Les meir


Vekerapport 41/2017

Skrevet av Kay Ove Hafsås/Ålesundkontoret

"To hell with circumstances, I create opportunities” -  Bruce Lee

Grafane nedanfor måle importvekta kronekurs mot 44 valutaer, I44, historisk sett. Når grafen er høg er NOK svak, og når den er lav er NOK sterk. Som vi ser var NOK på sitt sterkaste i 2012, medan vi no handlar NOK i eit intervall som er om lag det svakaste vi har sett dei siste 35 åra. 

Les meir